Tillgångar

I affärssammanhang innebär tillgångar ett företags sammanlagda förmögenhet. Tillgångar kan bestå av egendom, likvida medel (pengar), fodringar samt immateriella tillgångar.

Ibland brukar man dela upp ett företags tillgångar i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Anläggningstillgångar finns i företaget under en längre tid och kan exempelvis vara maskiner som är dyra i inköp och beräknas hålla flera år. Istället för att ta hela kostnaden på en gång beräknar man hur länge anläggningstillgången bör hålla och gör avskrivningar månads- eller årsvis. Ett patent som går att sälja eller licensiera ut kan också vara en anläggningstillgång. Omsättningstillgångar är tillgångar som förbrukas snabbare, som exempelvis lagervaror, kassan och kundfordringar.

Immateriella tillgångar – är företagets tillgångar som inte går att ta på. Exempel på immateriella tillgångar är varumärke, patent och upphovsrätt, men också medarbetares kompetens och spetskunskap, kundregister, affärsmodeller, design, tillverkningsprocesser, databaser, interna manualer och beskrivningar av arbetsmetoder kan räknas som immateriella tillgångar. För att få största möjliga affärsnytta av sina immateriella tillgångar krävs en medveten hantering av dem. Varumärke och logotyp kan till exempel varumärkesskyddas, design kan designskyddas, kompetens och spetskunskap kan skyddas genom avtal, tillverkningsprocesser kan skyddas genom företagshemlighet eller patent. Många immateriella tillgångar kan licensieras ut eller säljas, exempelvis affärsmodeller, varumärken och teknik. Ett företags immateriella tillgångar kan också generera affärsnytta genom att attrahera potentiella finansiärer och samarbetspartners.