Brexit

Aktuellt om Brexit – vad händer efter Brexit med dina EU-varumärken, design och patent?

Den 24 juni 2016 röstade Storbritannien för att landet ska lämna EU. Följande IP-system påverkas av Storbritanniens utträde: EU:s varumärkessystem, EU:s designregistreringssystem, tilläggsskydd för läkemedel och växtskyddsmedel samt det kommande enhetliga patentsystemet (Unitary Patent System).

EU och Storbritannien enades 2020 till sist om ett utträdesavtal som innebär att Storbritannien definitivt lämnade EU vid årsskiftet. Avtalet, som bestämmer reglerna för de ekonomiska relationerna mellan EU och Storbritannien, säkrar bland annat fortsatt tullfrihet för handeln med varor. Men samtidigt är Storbritannien hädanefter ett s.k. tredje land, vilket innebär nya villkor för svenska företag, studenter och privatpersoner i kontakterna med Storbritannien.

När man ansöker om ett EU-varumärke har man vid registrering skydd i samtliga EU:s medlemsländer. Tidigare innefattade detta skydd även Storbritannien. Efter den 31 december 2020 har innehavaren av ett EU-varumärke däremot inte längre skydd för denna varumärkesregistrering i Storbritannien.

Patent

Storbritannien fortsätter som medlem i Europeiska patentorganisationen och därför påverkar inte Brexit giltigheten av europeiska patent i Storbritannien. Tilläggsskydd för patent beviljas i fortsättningen enligt Storbritanniens lagstiftning.

Läs mer om effekterna av Brexit på tilläggsskydd för patent på webbplatsen för Storbritanniens immaterialrättsmyndighet:

Changes to SPC and patent law from 1 January 2021, gov.uk (extern webbplats)

Varumärken

Registreringar

Den 1 januari 2021 kommer redan registrerade EU-varumärken att automatiskt omvandlas till en nationell brittisk varumärkesregistrering. Den nationella registreringen kommer att omfatta samma varor/tjänster och ha samma ansökningsdatum, eventuellt prioritets-och eller senioritetsdatum, registreringsdatum och förnyelsedatum som EU-designeringen. Den kommer att få ett särskilt nationellt registreringsnummer.

Detta innebär att den som har ett EU-varumärke registrerat den 31 december 2020 efter detta datum innehar två varumärkesregistreringar, en för EU och en för Storbritannien.

EU-ansökningar

Vad gäller EU-ansökningar som är pågående den 1 januari 2021, det vill säga ansökan inte har registrerats före detta datum, kommer det att vara möjligt att under nio (9) månader komplettera med en ansökan om registrering av en motsvarande nationell rättighet i Storbritannien. Den nationella ansökan kommer att omfatta samma varor/tjänster och ha samma ansökningsdatum och eventuellt prioritets- och/eller senioritetsdatum som EU-designeringen. Den kommer att få ett särskilt nationellt ansökningsnummer.

Förnyelser

Vid förnyelse av ett EU-varumärke före den 31 december 2020 förnyas ansökan i Storbritannien på samma sätt, nämligen automatiskt.  Vid förnyelser av en EU-designering som har förnyelsedatum från och med den 1 januari 2021 sker förnyelse separat av den nya nationella registreringen i Storbritannien, som skapats den 1 januari 2021.

Internationella registreringar (Madridprotokollet) som designerar EU

Från och med 1 januari 2021 kommer, baserat på en EU-designering av en internationell registrering, en nationell brittisk registrering eller ansökan att skapas (på motsvarade sätt som för EU-registreringar och EU-ansökningar).

EU-designeringen kommer naturligtvis att fortsätta gälla i de kvarstående EU-länderna.

Design

Registreringar

Den 1 januari 2021 kommer godkända EU-designregistreringar automatiskt att omvandlas till en nationell brittisk registrering. Den nationella registreringen kommer att ha samma ansökningsdatum och samma eventuella prioritets-, registrerings- och förnyelsedatum som EU-registreringen. Registreringen kommer att få ett särskilt brittiskt registreringsnummer. Registreringar som är hemlighållna den 1 januari 2021 kommer att behandlas som ansökningar enligt nedan.

EU-ansökningar

På samma sätt som med varumärken kommer vara möjligt för ansökningar som är pågående den 1 januari 2021 att under nio (9) månader ansöka om registrering av en motsvarande nationell rättighet i Storbritannien. Den nationella ansökan kommer att få samma ansökningsdatum och ev. prioritetsdatum som EU-ansökan och ett särskilt brittiskt registreringsnummer.

Förnyelser

Vid förnyelse av en EU-design med förnyelsedatum före den 31 december 2020 förnyas ansökan i Storbritannien på samma sätt, nämligen automatiskt.  Vid förnyelse av en EU-design som har förnyelsedatum från och med den 1 januari 2021 sker förnyelse separat av den nya nationella registreringen i Storbritannien, som skapats den 1 januari 2021.

Internationella registreringar (Haag-överenskommelsen) som designerar EU

En EU-designering av en internationell registrering kommer att omvandlas till en nationell brittisk designregistrering eller -ansökan på motsvarande sätt som för EU-registreringar och EU-ansökningar.

Ombud hos PRV

En sökande eller innehavare av varumärke som inte har hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) måste ha ett ombud med hemvist inom EES. På motsvarande sätt måste en sökande av designskydd eller patent som inte har hemvist i Sverige ha ett ombud med hemvist inom EES.

Efter Brexit hör Storbritannien inte längre till EES. Ett ombud med hemvist i Storbritannien kan inte längre vara ombud i Sverige.

Brexit medför ändringar i vem som kan vara ombud för IP-ansökningar i Storbritannien:

Address for service for intellectual property rights from 1 January 2021, gov.uk (extern webbplats)

Länkar till mer läsning

Läs mer om effekterna av Brexit på varumärken och design på webbplatsen för Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO):

Brexit, europa.eu (extern webbplats)

Läs mer om effekterna av Brexit på varumärken och design på webbplatsen för Världsorganisationen för immaterialrätt (WIPO):

Brexit Agreement, Implications of the End of the Transition Period for Madrid System Users, WIPO (extern webbplats)

Läs mer om effekterna om Brexit på varumärken, design och patent på webbplatsen för Storbritanniens immaterialrättsmyndighet:

Intellectual property and the transition period, gov.uk (extern webbplats)

Brexit påverkar också konsumtionen av IP-rättigheter. Att släppa ut en produkt skyddad med IP-rättigheter på Storbritanniens marknad kommer inte efter övergångsperiodens utgång att leda till att rättigheterna konsumeras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet:

Exhaustion of IP rights and parallel trade from 1 January 2021, gov.uk (extern webbplats)