Laboratorium
Foto: Casper Hedberg

Forsknings- och innovationspropositionen presenterad

Idag presenterades regeringens forsknings- och innovationsproposition. Den anger inriktningen för Sveriges forskningspolitik de kommande fyra åren. Målet är att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en framstående kunskapsnation.

Forskning och innovation hör ihop. För att kunna bidra till att ny kunskap förbättrar samhälle krävs att mer forskning resulterar i företagande.

Forsknings- och innovationspropositionen innehåller fem fokusområden: Klimat och miljö, Hälsa och välfärd, Digitalisering, Demokratiskt och starkt samhälle samt Kompetensförsörjning och arbetsliv. Teknikutveckling inom dessa områden är av största vikt. PRV har lämnat in ett yttrande till propositionen.

Stärkt innovationskraft

I propositionen lyfts stärkt innovationskraft fram. För att Sverige även fortsättningsvis ska vara en framstående forsknings-och innovationsnation krävs att kunskapen om immateriella tillgångars betydelse för ett ökat värdeskapande och nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap fortsätter att öka. Genom förslagen i propositionen ska tillgängligheten till expertkunskap på området för hela innovationskedjans aktörer öka och bättre förutsättningar för att genomföra fler innovationsupphandlingar skapas.

PRV som kunskapsnav

PRV arbetar med att sänka trösklar för nyttiggörande och kommersialisering. Det gör vi genom att öka kunskapen om och förståelsen för värdet av immateriella tillgångar. En strukturerad samverkan mellan samhälle och akademi ger ännu bättre förutsättningar för att skapa innovationer av forskning. PRV bidrar med kunskap om hur samarbetet kan förbättra lärosätets nyttiggörande och samverkan. Genom immaterialrättsstrategi, utbildning inom immaterialrätt och PRV:s arbete med att stötta lärosätena ökar förutsättningarna.

PRV ämnar långsiktigt skala upp sin roll som kunskapsnav i Sverige gällande hantering av immateriella tillgångar. En viktig del av navet är fortsatt nätverkande och kunskapsutbyte med lärosätena, där PRV är ett kompletterande stöd till innovationsstödet. Tillsammans arbetar vi för ett förbättrat nyttiggörande av svensk forskning.

PRV iakttar även Forsknings- och innovationspropositionens skrivelser om konstnärlig forskning och inom det kommer PRV att fortsätta med att arbeta för upphovsrättens roll i kreativa näringar.

Kraftig förstärkning av svensk forskning, regeringen.se (extern webbplats)