Kunskapslyft behövs för att få konkret nytta av svensk forskning

Vi befinner oss i ett paradigmskifte mot en digitaliserad och globaliserad kunskapsekonomi. I förra veckan lämnade PRV sitt inspel till regeringens forskningspolitiska proposition. Resultaten av svensk forskning behöver komma samhället till nytta.

De flesta värden vi skapar och handlar med är immateriella: såsom inbäddad mjukvara, digitala och analoga tjänster, medicinska rön, tekniska innovationer och varumärken. Medveten hantering av immateriella tillgångar är nyckeln till framgång för Sverige som nation, enskilda företag och individer.

I slutet av förra veckan lämnade PRV sitt inspel till regeringens forskningspolitiska proposition. För att Sverige ska fortsätta vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer krävs inte bara innovationskraft, utan att resultaten av forskningen kommer samhället till nytta.

PRV ser att detta inte görs optimalt i Sverige idag. På grund av att viktiga incitament saknas och generellt låg kunskap om hur man skapar genomslag för forskning sker nyttiggörandet till övervägande del genom vetenskaplig publicering. Det är värdefullt men ofta inte tillräckligt för att fullt ut realisera de värden som skapas inom forskning och lärosäten.

I inspelet föreslår PRV sammanfattningsvis följande åtgärder för att öka innovationskraften och genomslaget för svensk forskning:

  • Utveckla kunskapsinsatser om hur man skapar konkret nytta för forskning, hantering av immateriella tillgångar och immaterialrättsliga verktyg för aktörer i det svenska innovationssystemet.
  • Inför obligatorisk utbildning i dessa frågor för alla studenter, både på master- och doktorandnivå.
  • Ändra modellerna för forskningsfinansiering så att incitament skapas för nyttiggörande genom hantering av immateriella tillgångar.
  • Förstärkning av befintligt innovationsstöd på lärosätena.
  • En sammanhållen nationell forsknings- och innovationsstrategi
  • Likvärdiga principer och arbetssätt på lärosätena kring innovation, nyttiggörande och samverkan.

Läs PRV:s hela inspel till regeringens forskningspolitik