Resultat automatiskt till EPO vid prioritet

Från och med 16 oktober 2020 skickar PRV gransknings- och bedömningsresultat till EPO från en svensk patentansökan som är åberopad som prioritet i en europeisk patentansökan.

EPO kräver tillgång till sådant resultat enligt EPC regel 141(1). Hittills har sökanden själv ansvarat för att resultaten skickas vidare till EPO, men i och med att PRV automatiskt gör detta så behöver sökanden inte göra det, (EPC regel 141(2)).