Aktuellt om brexit, uppdaterad den 28 oktober

Storbritannien har fått uppskov på brexit till den 31 januari 2020.

Under tiden ska ett avtal tas fram för landets EU-utträde som det brittiska parlamentet kan enas kring. 

Nedan följer en kort beskrivning av konsekvenserna inom immaterialrätten vid en hård brexit.

Konsekvenserna inom immaterialrätten vid en hård brexit

Storbritanniens immaterialrättsmyndighet (UKIPO) hänvisar nu till en utträdeslag, the European Union Withdrawal Act, som syftar till att säkerställa att registrerade EU-varumärken samt registrerade och oregistrerade EU-formskydd, kommer att fortsätta gälla som nationella rättigheter efter Storbritanniens utträde ur EU. Själva övergången kommer att ske automatiskt och utan krav på avgifter. Såvitt framgår av informationen på UKIPO:s webbplats har den nödvändiga sekundärlagstiftningen ännu inte antagits. 

Här följer en översiktlig sammanställning av vad som kan förväntas gälla inom respektive sakområde från ett svenskt perspektiv:

Varumärken

 • Ansökningar och äganderätt till svenska varumärken påverkas inte direkt av brexit. Nya ansökningar av EU-varumärken kommer dock inte att omfatta Storbritannien.
 • Brexit kommer inte heller att direkt påverka rätten att ansöka om och inneha ett EU-varumärke, vare sig för svenska eller brittiska företag. 
 • Det kommer fortfarande att vara möjligt att använda engelska som språk i EU-varumärkesärenden.
 • Samtliga registrerade EU-varumärken kommer att omvandlas till nationella rättigheter i Storbritannien den 31 januari 2020. Dessa kommer att ha samma rättsverkan i Storbritannien som de haft som EU-varumärken. Motsvarande gäller för Madridregistreringar som designerats EU. Innehavare av EU-varumärkesansökningar kommer att ges möjlighet att ge in en ansökan om skydd i Storbritannien med bibehållet rättighetsdatum. 
  Mer information om varumärke hittar du hos det brittiska Intellectual Property Office .
 • Brittisk rätt innehåller dessutom vissa möjligheter att upprätthålla oregistrerade varumärken som blivit kända genom användning. Prövning av sådana anspråk görs i domstol.
 • Möjligheten att åberopa användning i Storbritannien till stöd för varumärkesanspråk i EU upphör den 31 januari 2020. Detta gäller både uppfyllande av bruksplikten och i frågor om inarbetning/renommé.

Design/formskydd/mönster

 • Ansökningar och äganderätt till ansökningar och registreringar av mönsterskydd i Sverige påverkas inte direkt av Brexit. Nya ansökningar avseende EG-formskydd kommer inte omfatta skydd i Storbritannien.
 • Brexit kommer inte heller att direkt påverka rätten att ansöka om eller inneha registrerat eller oregistrerat EG-formskydd, vare sig för svenska eller brittiska företag.
 • Det kommer fortfarande att vara möjligt att använda engelska som språk i EG-formskyddsärenden.
 • Samtliga registrerade EG-formskydd kommer att omvandlas till nationella rättigheter i Storbritannien den 31 januari 2020. Motsvarande gäller formskydd som designerats EU genom Haagöverenskommelsen. Sökande med inneliggande EG-formskyddsansökningar hos EUIPO kommer att ges möjlighet att omvandla sina ansökningar till nationella ansökningar med bibehållet rättighetsdatum. Även oregistrerade formskydd som vunnit giltighet i EU före den 31 januari 2020 kommer att tillerkännas giltighet i Storbritannien. 
  Mer information om design hittar du hos det brittiska Intellectual Property Office.

Patent

 • Ännu så länge saknas en gällande överenskommelse om EU-patent eller det enhetliga patentsystemet. Med vissa undantag påverkas därför svenska patent och patent registrerade vid EPO inte av Brexit. Det återstår att se hur det enhetliga patentsystemet kommer att påverkas av brexit. 

 • Bioteknikdirektivet är implementerat i Storbritannien och den nationella lagstiftningen förväntas inte ändras.

 • Tilläggsskydd för patenterade läkemedel och bekämpningsmedel gäller dock enligt en EU-förordning. Verkningarna av den förordningen upphör i Storbritannien den 31 januari 2020. Även på detta område hänvisas till den EU Withdrawal Act som syftar till att gällande rättigheter, licenser etc. ska fortsätta ha rättsverkan i Storbritannien efter utträdet. För överskådlig tid kommer Storbritannien även att följa EU-rätten i materiellt hänseende. Mer information om patent hittar du hos det brittiska Intellectual Property Office.

Upphovsrätt

 • Storbritannien är medlem i Bernkonventionen om upphovsrätt. Därför kommer giltigheten av svenska upphovsrätt som sådan i Storbritannien inte att påverkas direkt av brexit. Flera områden inom upphovsrätten är emellertid EU-harmoniserade genom direktiv och med påföljande praxis från EU-domstolen.
 • Databasdirektivet är implementerat i Storbritannien och initialt kommer inte ändringar ske vad avser den lagstiftningen. Storbritannien är också medlem i WTO, varför TRIPS-avtalets regler om skydd för databaser kommer gälla för Storbritannien också efter brexit.
 • Dessutom finns EU-förordningar om reglerar rätten till upphovsrättsligt skyddat material vid gränsöverskridande åtkomst som exempelvis TV-sändningar. När verkningarna av dessa direktiv och förordningar upphör i Storbritannien kommer det behöva tecknas enskilda avtal för giltigheten av sådant material i Storbritannien och enskilda EU-medlemsstater.

Parallellimport

 • Från den 31 januari 2020 kommer det inte längre att vara möjligt att parallellimportera varor till EU som satts på marknaden i Storbritannien.
 • Det är dock troligt att det omvända förhållandet kommer att gälla, dvs. att varor som satts på marknaden inom EES kommer att kunna parallellimporteras till Storbritannien. 

Domstolstvister

 • Från den 31 januari 2020 kommer domar och andra åtgärder från brittiska domstolar att förlora de rättsverkningar som de haft i EU genom särskilda förordningar.

Läs mer

Guidance IP and Brexit
Om brexit hos Intellectual Property Office, Storbritannien.

PRV:s yttrande om Brexit från 2018-02-09
Detaljerad information om brexit som fortfarande är aktuell.

EUIPO Q and A
Om brexit hos EUIPO, Storbritanniens immaterialrättsmyndighet.

Nyheten publicerades första gången 1 februari 2019.