Få små och medelstora företag skyddar immateriella tillgångar

En undersökning från PRV visar att fler än åtta av tio (84 procent) av svenska små och medelstora företag anser att deras företag har immateriella tillgångar. Samtidigt har drygt hälften (54 procent) aldrig ansökt om något immaterialrättsligt skydd. Resultaten synliggör ett behov av höjd kunskap om immaterialrätt och immateriella tillgångar bland svenska företag.

God kunskap om hanteringen av de immateriella tillgångarna hos svenska företag är en förutsättning för att det ska vara möjligt att säkerställa tillgänglighet till ny teknologi och behålla kontroll över värden som skapas i forsknings- och utvecklingsprojekt. Inom ramen för sitt uppdrag har PRV sett indikationer på att kunskapen kring immateriella tillgångar är låg hos små och medelstora företag och offentliga aktörer. Mot denna bakgrund har PRV genomfört en undersökning om inställningen till, och kunskapen om, immaterialrätt och immateriella tillgångar hos svenska små och medelstora företag.

Resultaten visar att över hälften av företagen aldrig har ansökt om något immaterialrättsligt skydd trots att drygt åtta av tio anser att deras företag har immateriella tillgångar. När resultaten bryts ner på branschnivå visar det sig att företag verksamma inom tillverkning tillhör de som i störst utsträckning ansökt om immaterialrättsligt skydd (51 procent).  Minst andel ansökningar står företag verksamma inom finans och försäkring för, där uppger endast 32 procent att de ansökt om immaterialrättsligt skydd.

Vi har redan tidigare sett tydliga tecken på att det finns en kunskapsbrist vad gäller kunskapen och hanteringen av de immateriella tillgångarna i ett företag. Resultaten i undersökningen stärker denna bild. Utan bättre kunskap riskerar vi att värdefull kunskap och teknologi från institut och företag oavsiktligt hamnar under utländsk kontroll, vilket i förlängningen drabbar svensk konkurrenskraft och tillväxt, säger Margareta Ternell, Marknads- & kommunikationsdirektör på Patent- och registreringsverket.

När företagen får beskriva vilken typ av immateriella tillgångar de har är de vanligaste svaren know how, varumärken och kundregister. Det är också dessa som bedöms vara de viktigaste tillgångarna och de som företagen upplever att de har mest kunskap om. Upphovsrätt, designskydd och patent är de tillgångar som bedöms som minst viktiga och som företagen upplever att de har minst kunskap om.

Sverige har under lång tid hamnat i topp när världens mest innovativa länder rankas. För ett exportberoende land som Sverige är det särskilt viktigt att vi behåller vår starka innovationskraft och för att det ska vara möjligt behöver vi höja kunskapen. PRV jobbar kontinuerligt med kunskapshöjande aktiviteter men för att vi ska nå de resultat som behövs krävs samarbete på flera samhällsnivåer. I det arbetet behöver skolor och universitet ta en framträdande roll genom att införa immaterialrätt i undervisningen, säger Margareta Ternell.

Om undersökningen: Undersökningen har genomförts av Kantar Public på uppdrag av Patent- och registreringsverket. Den bygger på 1 068 intervjuer med företag. Datainsamlingen genomfördes under 4 veckor, 27/9 – 28/10 2022.

Ta del av undersökningen:

Kännedomsundersökning Immaterialrätt PRV (pdf)