Hållbarhet, piratkopiering och immateriella tillgångar i fokus på PRV-arrangemang

Som en del av Sveriges ordförandeskap i EU arrangerade PRV, tillsammans med EUIPO, ett internationellt seminarium om hållbarhet, piratkopiering och inställningen till immateriella tillgångar i samhället.

Syftet var att lyfta frågor om attityder, immateriella rättigheter och intrång i immateriella rättigheter samt att diskutera de sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av piratkopiering och användning och distribution av förfalskade varor.

Ur ett ekonomiskt perspektiv är piratkopierade och förfalskade produkter ett problem för såväl de drabbade företagen som samhället i stort. Dessutom riskerar konsumenter att bli lurade och även få en vara som kan vara farlig för deras hälsa. Produktion, transport, distribution och konsumtion av kopior utgör också ett stort hot mot vår gemensamma och framtida miljö. Långsiktigt handlar det om hur vi kan förändra ett köpbeteende och inställning till att handla kopior och icke hållbara produkter.

Seminariet samlade experter från EU på immaterialrättsområdet för att diskutera problemet med den ökande handeln med kopierade produkter. Bland talarna på plats i Stockholm fanns bland annat statssekreterare Sara Modig, EUIPO:s Deputy Executive Director Andrea Di Carlo samt representanter från industri, myndigheter och andra intressenter.

På scen representerades PRV av generaldirektör Peter Strömbäck och Marknads- och kommunikationsdirektör Margareta Ternell.

Peter Strömbäck poängterade vikten av att samarbeta regionalt, nationellt och internationellt för att lyfta frågorna om piratkopiering och dess negativa effekter.

Som exempel på de olika formerna av samarbete nämnde han Myndighetsnätverket mot piratkopiering, där PRV ingår tillsammans med Tullverket, Polisen, Åklagarmyndigheten, Läkemedelsverket och Konsumentverket/Konsument Europa och där dessa frågor diskuteras och erfarenheter utbyts.

Margareta Ternell gav ett antal exempel på lyckade kunskapshöjande aktiviteter som PRV genomfört de senaste åren. Bland annat montern En dålig affär, som skapades i samarbete med Myndighetsnätverket mot piratkopiering med ekonomisk hjälp av EUIPO och som sedan har gjorts i en digital version.

Seminariet arrangerades av EUIPO och PRV i samråd med det svenska ordförandeskapet.