Byggnaderna

I takt med att verksamheten har vuxit och personalstyrkan har ökat har PRV vuxit ur sina lokaler ett flertal gånger – och PRV fortsätter att växa.

Som en del av Kommerskollegium

Innan Kongliga Patentbyrån grundades var patentverksamheten i Sverige en del av Kommerskollegiet, vilka hade sina lokaler i Posthuset i Gamla stan i Stockholm. Efter en flytt till det Folckerska huset vid Brunkebergstorg skiljdes Patentbyrån från Kommerskollegium och blev en självständig myndighet. År 1896 byttes namnet till Kungliga Patent- och registreringsverket (PRV).

Fastigheten Rännilen – nästa anhalt för PRV

10 år senare, år 1906, köpte verket fastigheten Rännilen som ligger vid hörnet Birger Jarlsgatan/Smålandsgatan i Stockholm. I samband med flytten tillträdde Hjalmar Bennich som verkets generaldirektör. PRV var nu ett av landets största verk som sakta men säkert började disponera allt större lokaler.

PRV flyttar till Valhallavägen

Åter igen hade verket vuxit ur sina lokaler och köpte därför en större tomt på Valhallavägen, som vid denna tid låg i utkanten av Stockholm.

År 1911 drog en av Sveriges mest kända arkitekter, Ragnar Östberg, det första strecket till det nya huset för PRV. Sex år senare började byggandet av huset i kvarteret Doktorn. Kvartersnamnet ändrades senare till det nuvarande namnet Uppfinnaren. Ragnar Östberg, som utförde alla ritningar över den yttre byggnaden, började även utforma husets inredning samt hur verksamheten skulle disponeras i de olika rummen. Många av möblerna tillverkades hos den kände möbeldesignern Carl Malmsten. Ett av de rum som Ragnar Östberg planerade inredningen för var generaldirektörens rum vilket ser ut på samma sätt nu som då. Endast generaldirektörens stol är utbytt.

Huset på Valhallavägen stod klart för inflyttning 1921 och har än idag en klassisk prägel som kan liknas vid ett palats i sin arkitektur. Från att endast ha haft tillgång till en golvyta på 1 800 kvadratmeter fick PRV plötsligt förfoga över 5 000 kvadratmeter. Den 30 september hölls invigningen av den ståtliga byggnaden med Kung Gustaf V och prinsessan Ingeborg närvarande, ackompanjerade av specialskriven musik.

PRV-huset liknar på många sätt patenverksbyggnaden i Berlin (Kaiserliche Patentamt). Huset byggdes från början för att vara just en patentverksbyggnad med allt vad det innebär. Den aldrig sinande strömmen av pappershandlingar var avsevärt mer svårhanterlig på den tiden, något som dagens teknik har ändrat på. Huset var onekligen ett arkitektoniskt mästerverk men hade brister av praktisk natur. Till att börja med hade inte grunden utnyttjats till källarlokaler, inte heller kunde varuhissen gå ända upp till vindsplanet. Det saknades varmvatten och väggkontakter fanns endast i ett fåtal rum. När fönstren för första gången skulle rengöras upptäckte man att de var utåtgående, något som medförde avsevärt högre kostnader än om de varit inåtgående.

Depressionen

Under mellankrigstiden möttes världen av en svår ekonomisk kris, något som även drabbade PRV, som blev tvunget att säga upp personal. Årtiondet senare började personalantalet åter igen växa, tillsammans med omorganisationer och ett utökat granskningsmaterial.

Andra världskriget

Nils Löwbeer, en av verkets mest framträdande profiler, tillträdde som generaldirektör år 1940. I och med krigsutbrottet 1939 togs många anställda ut i beredskap, vilket medförde att den personal som arbetade kvar fick förlänga sin arbetstid. Personalen började samla in pengar till Finlandshjälpen, arrangera med mörkläggning och bygga skyddsrum.

Verksamheten växer ännu en gång

Efter krigsslutet år 1945 ökade belastningen på verket. Verksamheten behövde bli ännu större. Två flygelbyggnader var från början planerade av Ragnar Östberg, men när dessa 1961 skulle börja byggas var man av ekonomiska skäl tvungen att frångå ritningarna. Arkitekterna Bengt Romare och Georg Scherman skapade istället två helt nya flygelbyggnader med en modern stil som på ett välgörande sätt bryter starkt mot den Östbergska huvudbyggnadens arkitektur.

I Söderhamn

Idag finns PRV på två orter. I samband med en utlokalisering på 90-talet förlades PRV:s Design- och varumärkesavdelning med enheterna för varumärken, design, periodisk skrift och personnamn i Söderhamn, Kungsgatan 8.