Utlokaliseringen

Utlokalisering och större verksamhetsförändringar genom åren.

År 1895 kom en ny aktiebolagslag som innebar att aktiebolag skulle registreras centralt. Kongliga patentbyrån fick det som ansvarsområde och bytte i samband med detta namn till Kungliga Patent- och registreringsverket (PRV).

År 1969 tillsattes en delegation med uppdrag att lämna förslag kring att flytta olika statliga verksamheter från Storstockholmsområdet. Utifrån deras första rapport beslutades 1971 att ett stort antal myndigheter skulle flyttas från Stockholm till andra orter.

Syftet med utlokaliseringen var att stimulera en positiv utveckling i ett antal orter av stor regionalpolitisk betydelse och att bidra till att dämpa expansionen i Storstockholm. Efter att delegationen arbetat vidare med sitt förslag kom en slutrapport i juni 1972. I rapporten föreslog delegationen att ytterligare statlig verksamhet skulle utlokaliseras, bland annat PRV:s dåvarande bolagsbyrå som då hade 120 anställda.

PRV var kritiskt till förslaget och menade att en flytt skulle vara oläglig för bolagsbyråns kunder eftersom mer än hälften av dessa fanns i Storstockholm. I området fanns dessutom bankernas största notariatavdelningar och den övervägande delen av landets advokat- och revisionsbyråer.

Enligt PRV skulle en flytt medföra kommunikationsproblem och försvåra insynen i aktiebolagens ekonomiska förhållanden. Dessutom skulle det inte vara möjligt att leda bolagsbyrån på ett sätt som var tillfredsställande för kunderna. Trots att PRV var kritiska antog riksdagen förslaget och bolagsbyrån flyttade till Sundsvall i etapper mellan åren 1978 och 1979.

Under 1990-talet fördes en stor mängd ärendetyper över till PRV från andra myndigheter. Samtliga nya uppgifter fick bolagsavdelningen som sitt ansvarsområde. Under 2000-talet fortsatte bolagsavdelningen att få nya uppgifter och verksamheten växte hela tiden.

PRV:s varumärkesavdelning flyttar till Söderhamn

I samband med att man lade ner flygflottiljen F15 i Söderhamn beslutade riksdagen att man skulle förflytta ett antal statliga arbeten till Söderhamn, som kompensation för de arbeten som gick förlorade vid F15.

I mars år 1997 offentliggjorde riksdagen beslutet att PRV:s varumärkesavdelning skulle flyttas till Söderhamn i slutet av samma år. Så snart beslutet blev känt drabbades avdelningen av en kraftig produktivitetsminskning eftersom en stor del av personalen började söka nya arbeten. Flytten till Söderhamn skedde i mars-april år 1998 och när verksamheten väl startade var i stort sett hela personalstyrkan utbytt.

Regeringskansliet beslutade i november 1999 att anlita ett konsultföretag för att se över PRV:s verksamhet. Bakgrunden till uppdraget var att handläggningstiderna, särskilt vid bolags- och varumärkesavdelningarna, var för långa och att myndighetens ekonomi inte var i balans. I rapporten visade det sig att problemen berodde på ett flertal saker. En viktig orsak var att PRV fungerade dåligt som helhet. Förslaget var att PRV skulle delas upp i två myndigheter. Ett bolagsverk som skulle hålla till i Sundsvall och ett patentverk med en design- och varumärkesavdelning som skulle ligga i Stockholm och Söderhamn.

Förslaget verkställdes några år senare och idag finns alltså PRV på två orter i Sverige. I Stockholm finns verksledningen, patentavdelningen, marknadsavdelningen och PRV:s verksamhet PRV konsulttjänster. I Söderhamn ligger design- och varumärkesavdelningen med enheterna för varumärken, design och periodisk skrift.