Remissvar 2018

Regeringskansliet skickar varje år ut olika utredningsförslag på remiss. Att låta myndigheter och andra organisationer få möjlighet att säga sitt i regeringsärenden är ett viktigt inslag i den politiska beslutsprocessen. På så sätt får regeringen information om vilka konsekvenser som förslaget kan få om det genomförs.

Remissvaren är i pdf-format och öppnas i ett nytt fönster.

2018-11-05
Promemorian Ändringar i lagen om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel med anledning av EU:s handelsavtal med Japan och Singapore (Ju2018/04297/L3)
Yttrande - AD 411-2018/2392

2018-10-19
Utökad anslutning till Statens servicecenters tjänster (Dnr Fi2018/02928/SFÖ)
Yttrande - AD 411-2018/2258

2018-09-24
Ds 2018:27 Anpassningar av svensk lag med anledning av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161.
Yttrande - AD 411-2018/1771

2018-09-24
EU-kommissionens förslag om EU:s anslutning till Lissabonsystemet inom WIPO för skydd av ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar. (Ju2018/04222/L3)
Yttrande - AD 411-2018/2324

2018-09-13
Yttrande över betänkandet Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25)
Yttrande - AD 411-2018/1454

2018-09-10
Promemoria Förslag till förordningsändringar till följd av prop. 2017/18:267 Modernare regler om varumärken och företagsnamn (dnr Ju2018/03570/L3)
Yttrande - AD 411-2018/1787

2018-08-30
Betänkandet SOU 2018:23 Konstnär - oavsett villkor?
Yttrande - AD 411-2018/1493

2018-06-25
Betänkandet SOU 2018:04 Framtidens biobanker (dnr S2018/00641/FS)
Yttrande - AD 411-2018/903

2018-06-12
EU-kommissionens förslag till förordning om ändring av förordning (EG) nr 469/2009 om tilläggsskydd för läkemedel (Ju2018/03099/L3)
Yttrande - AD 411-2018/1525

2018-06-08
Ds 2018:17 Ändringar av det kön som framgår av folkbokföringen (dnr S2018/03106/FS)
Yttrande - AD 411-2018/1483

2018-06-08
Ds 2018:11 Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen (dnr S2018/02631/FS)
Yttrande - AD 411-2018/1229

2018-05-30
Betänkandet SOU 2018:3 En strategisk agenda för internationalisering (dnr U2018/00382/UH)
Yttrande - AD 411-2018/704

2018-05-25
Betänkandet SOU 2018:6 Grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott (Ju2018/01146/L3)
Yttrande - AD 411-2018/705

2018-05-18
Betänkandet SOU 2017:95 Ett land att besöka (dnr N2017/07438/FF)
Yttrande - AD 411-2018/1399

2018-03-28
Remiss angående förslag till ändringar i registreringsvillkor gällande toppdomänen .se samt registreringsvillkor för toppdomänen .nu
Yttrande - AD 411-2018/622

2018-03-15
Yttrande över betänkandet Transpersoner i Sverige - Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor (SOU 2017:92) (Dnr Ku2017/02516/D1SK).
Yttrande - AD 411-2017/3521

2018-02-22
Angående yrkande om skadestånd från OP Gruppen AB och OP Erjo A.
Yttrande - AD 2017/3408

2018-02-20
Yttrande över departementspromemorian Ds 2017:60 Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet
(Dnr Fi2016/04244/DF)
Yttrande - AD 411-2017/3221

2018-02-09
Yttrande över förfrågan från Kommerskollegium om Regeringsuppdrag om brexit (dnr 2017/01831-3)
Yttrande - AD 2017/3151

EU-kommissionens förslag om EU:s anslutning till Lissabonsystemet inom WIPO för skydd av ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar. Ju2018/04222/L3