Remissvar 2019

Regeringskansliet skickar varje år ut olika utredningsförslag på remiss. Att låta myndigheter och andra organisationer få möjlighet att säga sitt i regeringsärenden är ett viktigt inslag i den politiska beslutsprocessen. På så sätt får regeringen information om vilka konsekvenser som förslaget kan få om det genomförs.

Remissvaren är i pdf-format och öppnas i ett nytt fönster.

2019-12-20
Angående SDG genomförandeakt om användarstatistik och återkoppling.
Yttrande - AD 411-2019/3508

2019-10-31
PRV:s svar på inbjudan att komma med underlag till regeringens forskningspolitik (U2019/02263/UH).
Yttrande - AD 411-2019/1804

2019-10-04
Synpunkter på Ekonomistyrningsverkets förslag till ändrade föreskrifter och allmänna råd.
Yttrande - AD 411-2019/2562

2019-09-13
Yttrande avseende betänkandet Effektivt investeringsfrämjande för hela Sverige (SOU 2019:21) UD2019/07660.
Yttrande - AD 411-2019/1597

2019-09-09
Synpunkter på EU-kommissionens vägledande dokument med praktiska aspekter av genomförandet av standardiseringsförordningen 1025/2012.
Yttrande - AD 411-2019/2084

2019-09-02
Förslag till MSB:s föreskrifter om statliga myndigheters rapportering av it-incidenter, er ref. 2019-02194.
Yttrande - AD 411-2019/1771

2019-06-14
Yttrande avseende betänkandet En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6) U2019/00304/UH.
Yttrande - AD 411-2019/1584

2019-04-03
Yttrande avseende Betänkandet SOU 2018:78 Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige.
Yttrande - AD 2018/3470

2019-03-29
Yttrande avseende Myndigheten för digital förvaltnings föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service (MDFFS 2019:X).
Yttrande - AD 411-2019/660

2019-02-15
Förslag till föreskrift om införande av professionell vidareutbildning för auktoriserade patentombud samt allmänna råd om tillämpningen av föreskriften.
Yttrande - AD 411-2019/279

2019-02-04
Ds 2018:27 Anpassningar av svensk lag med anledning av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161. Kompletterande yttrande med anledning av nytt yttrande från Läkemedelsverket.
Yttrande - AD 411-2019/179