Internationellt samarbete

Vi är en internationell patentmyndighet med omvärldsfrågor i fokus. Här presenteras några av de organisationer vi samarbetar med.

WIPO

Tillsammans med Världsorganisationen för immaterialrätt, World Intellectual Property Organization (WIPO), sker ett samarbete inom teknisk standard för datautbyte, klassificeringssystem och publicering. PRV representerar Sverige i ett flertal arbetsgrupper där vi bedriver ett långsiktigt internationellt utvecklingsarbete inom områdena varumärken, design och patent. Vi bedriver också internationellt utbildningssamarbete tillsamman med WIPO. WIPO tillhandahåller utbildningar och kurser inom immaterialrätt.

WIPO eLearning Centre (extern webbplats)

EPO

Europeiska patentorganisationen (EPO) är en samarbetsorganisation mellan flertalet av de europeiska staterna. Den bildades genom en internationell konvention i München 1973. Huvudkontoret, the European Patent Office, är beläget i München och därutöver finns kontor i Berlin, Haag och Wien.

EPO:s uppgift är att granska och bevilja så kallade europeiska patent som genom en ansökan får giltighet i alla de medlemsländer som designeras. (Däremot får ett europeiskt patent inte automatisk giltighet i hela EU. Ett sådant "EU-patent", community patent har föreslagits av EU-kommissionen men ännu inte förverkligats). EPO tillhandahåller utbildningar och kurser inom immaterialrätt.

epi Education (extern webbplats)

EUIPO

Inom EU bidrar vi på PRV med expertis vid lagstiftningsarbete inför ministerrådet och EU-kommissionen. Som medlemsstat i EU är Sverige partner till varumärkesmyndigheten, European Union Intellectual Property Office (EUIPO), i Alicante. Vi finns representerade i EUIPO på flera nivåer genom regelbundna styrelsemöten och juridiska och tekniska samverkansgrupper. Sedan år 2006 arbetar även en nationell expert från PRV vid EUIPO. EUIPO tillhandahåller utbildningar och kurser inom immaterialrätt:

EUIPO Academy Learning Portal (extern webbplats)

EU - myndighetssamarbete i Europa

PRV är delaktig i det europeiska myndighetssamarbetet VIP4SME. Projektet arbetar för att ge små och medelstora företag den kunskap och verktyg de behöver för att på bästa sätt utnyttja immaterialrätten. Utifrån företagens behov tas tjänster fram som kan användas i deras arbete med immaterialrätten.

I projektet ingår, förutom ett trettiotal patent- och varumärkesmyndigheter från olika länder i Europa, även affärsnätverket Enterprise Europe Network samt forsknings- och innovationsorganisationer med stor erfarenhet av immaterialrätt:

Myndighetssamarbete i Europa

Nordiskt samarbete

Av tradition finns ett nordiskt samarbete som bland annat syftar till att samordna lagstiftningen vad gäller det industriella rättsskyddet.

Internationellt utbildnings- och utvecklingsarbete

PRV arbetar med utbildning på internationell nivå. Samarbetet handlar om utbildning inom hela immaterialrätten (patent, varumärke, design, upphovsrätt med mera) och överföring av svenskt kunnande till utvecklingsländer och länder som befinner sig i en övergångsfas. En väsentlig del är program som syftar till att få länderna att anpassa sin lagstiftning, administration och vidmakthållande av rättigheter till internationella överenskommelser på ett sätt som är anpassat efter deras förutsättningar.

PRV tillhandahåller även internationella experter och tar emot utländska studiebesök. Vi arbetar också med att driva internationella projekt och samordnar utvecklingssamarbetet med Europeiska patentorganisationen (EPO) och Världsorganisationen för immaterialrätt, World Intellectual Property Organisation (WIPO).

Dessa aktiviteter finansieras normalt från källor utanför PRV, exempelvis från Sida, WIPO, EPO eller EU.