Systematiskt kvalitetsarbete

Fortlöpande utvecklar vi vår kvalitet genom uppföljning och ständiga förbättringar.

Vi bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete enligt en cyklisk modell som startar i planering och fortsätter med genomförande, uppföljning och förbättring.

Alla inkomna synpunkter från kunder och medarbetare samt resultat från kvalitetsmätningar analyseras så att möjliga förbättringsområden identifieras. Vid behov implementeras ändringar i vår verksamhet och därmed förbättras våra processer kontinuerligt.

Engagerade medarbetare

Våra engagerade och kunniga medarbetare har bred erfarenhet och spetskompetens. Deras engagemang är mycket viktigt för vår utveckling. För att möta kvalitetskraven deltar våra medarbetare i internationellt samarbete, interna uppdateringskurser samt ett stort antal externa kurser inom exempelvis teknik och immaterialrätt.

Kundmöten

Genom en kontinuerlig dialog med våra kunder får vi ständig återkoppling på vår verksamhet via våra kundansvariga. Löpande dialog förs även i våra planerade kundmöten med representanter för kundsidan, i form av olika bransch- och näringslivsorganisationer.

Nöjd-kund-index (NKI)

Genom återkommande uppföljning med kundundersökning (NKI) får vi god information om hur befintliga kunder upplever PRV. Undersökningen syftar till att ta reda på hur kunderna värderar vår verksamhet och därigenom får vi ett tydligt och åtgärdsinriktat underlag för ett förbättringsarbete. Jämförelser med tidigare års mätningar ger en värdefull kontinuerlig återkoppling.

Kundsynpunkter

Synpunkter från våra kunder är en mycket viktig informationskälla för utveckling av vår service. Kundsynpunkter remitteras till rätt person för åtgärder och eventuella förändringar av rutiner. Resultatet återkopplas alltid till kund.

Kvalitetsmätningar

Vi utför flera olika kvalitetsmätningar för valda delar av vår verksamhet. Till exempel mäter vi kundernas användande av vår webbplats, gransknings- och bedömningskvalitet i handläggningen samt olika typer av stickprovskontroller av våra processer.

Förslagsverksamhet

Vi har en intern förslagsverksamhet för att fånga upp så många förslag som möjligt från våra medarbetare. De inkomna förslagen samlas och ges till ansvarig person för utvärdering och utveckling.

Intern avvikelsehantering

Då medarbetare uppmärksammar en brist anmäler denne en avvikelse. Efter anmälan utses en ansvarig och via ett systematiskt handlingssätt hanteras den bristfälliga händelsen så att den inte inträffar igen.

Omvärldsbevakning

Vi bevakar och analyserar kontinuerligt externa omvärldsfaktorer som kan påverka organisationen eller våra kunder i framtiden.

Kvalitetscertifiering enligt ISO 9001

Genom vår kvalitetscertifiering enligt ISO 9001 genomförs löpande externa kvalitetsrevisioner av PRV:s arbete. Detta arbete är grunden för vår löpande utveckling av vår kvalitet med ständiga förbättringar.