Gå till innehållet

Bioteknik och patent

Bioteknik innebär tekniska tillämpningar av biologiska processer i mikroorganismer, växter eller djur. Bioteknik har vi nytta av inom livsmedelsindustrin, jordbruket och medicin.

EU-parlamentet antog 1998 det så kallade bioteknikdirektivet för att skapa en enhetlig syn på vad som är patenterbart inom bioteknik i Europa. Direktivet genomfördes i svensk lag den första maj 2004. Genom de ändringar som gjordes blev det tydligare att se vad som är tillåtet att patentera i Sverige. 

Biotekniska uppfinningar som kan patenteras 

  • Metoder för att framställa eller analysera protein och dess användning i en analysmetod eller i ett läkemedel.
  • Proteiner, DNA-sekvenser, mikroorganismer och beståndsdelar av människokroppen (till exempel celler) som redan existerar i naturen, om de isoleras från sin naturliga miljö eller framställs genom ett tekniskt förfarande, och inte har blivit beskrivna tidigare.
  • En gen, som isoleras och ges en ny uppgift som läkemedel eller diagnosverktyg.
  • Genmodifierade produkter som växter eller djur.

Biotekniska uppfinningar som inte kan patenteras

  • Rena upptäckter, såsom upptäckta men inte isolerade eller vidare beskrivna delar av djur, växter eller mikroorganismer.
  • Växtsorter och djurraser, för definition av växtsort se 1 kap 3 §  växtförädlarrättslagen.
  • Uppfinningar som strider mot allmän ordning och goda seder, det vill säga sådant som samhället anser vara oetiskt eller oacceptabelt. Det går exempelvis inte att ta patent på metoder för reproduktiv kloning av människor eftersom det strider mot allmän ordning och goda seder. Mer information om bioteknik och etik kan du läsa nedan.

Uppfinning eller upptäckt?

Det som enbart är en upptäckt, till exempel identifieringen av en ny gen, är inte patenterbar. Men om man ytterligare har studerat vad genen har för funktion om man ger den en användning som läkemedel eller diagnosverktyg, då är detta en uppfinning som kan patentskyddas. Skyddet definieras ofta som ”isolerad DNA-molekyl med [en viss] nukleotidsekvens”. Skyddet kan alltså inte sägas omfatta DNA när det finns i naturen utan enbart konstgjorda DNA-molekyler eller DNA som isolerats ur människokroppen och klippts ner till just den bit man vill åt. 

Växter och djur?

En uppfinning som avser växter och djur kan patenteras, om uppfinningens genomförbarhet inte är begränsad till en viss växtsort eller djurras. Även ett mikrobiologiskt tillvägagångssätt och produkter av ett sådant tillvägagångssätt, exempelvis växter och djur kan patenteras. Däremot kan inte metoder som består av biologiska förfaranden, som korsning och urval, för framställning av växter och djur patenteras.

Informationsblad

Bioteknik och patent

Länkar

Växtförädlarrättslagen
Patentskydd för biotekniska uppfinningar, SOU 2008:20
Gränser för genpatent - EG-direktivet - prop 2003/04:55

Svensk Patentdatabas
Webbinlämning Patent