Gå till innehållet

Det enhetliga patentsystemet

Det enhetliga patentsystemet ersätter varken det europeiska patentsystemet eller det nationella, utan är ett kompletterande system. I framtidens Europa är det alltså möjligt att navigera mellan nationella patent, klassiska europeiska patent och enhetliga patent för att uppnå det mest effektiva patentskyddet för en uppfinning.

Syftet med det enhetliga patentet är att skapa ett alternativ som är kompatibelt med, och samtidigt förenklar det befintliga systemet. Det blir billigare att få, försvara och ifrågasätta ett patent för en stor marknad. "Enhetligheten" betyder att patentet ger ett och samma skydd med samma rättsverkan i alla deltagande medlemsländer. Patentet får bara begränsas, överlåtas, upphävas eller upphöra med avseende på alla de deltagande medlemsländerna. Däremot är det möjligt att upplåta licens för utövande av patentet i bara någon eller några av medlemsländerna och den europeiska patentmyndigheten (EPO) kommer att föra register med sådan information.

En europeisk patentansökan som inges till EPO och som beviljas till patent, kan alltså antingen bli ett klassiskt europeiskt patent eller ett patent med enhetlig verkan, sökanden bestämmer. För att bli ett enhetligt patent måste dock patentet ha beviljats med samma patentkrav för alla deltagande medlemsländer och samtliga länder måste vara designerade. Begäran om det enhetliga patentet måste ges in till EPO på det handläggningsspråk som gällde vid EPO för patentansökan inom en månad från publiceringen av patentmeddelandet i EPO:s bulletin. Begäran är kostnadsfri. Om patentet är meddelat på engelska måste patentskriften översättas till ytterligare ett annat unionsspråk. Är handläggningsspråket tyska eller franska i EPO så måste översättning inges på engelska. Kravet på översättningar gäller under en övergångsperiod på mellan 6 och 12 år. Översättningen har ingen legal verkan utan tjänar som information.

De deltagande medlemsländerna är Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Polen deltar i samarbetet men inte i domstolssystemet och därför kommer det enhetliga patentet inte att få verkan där.

Beträffande domstolssystemet så bygger det på ett avtal mellan länderna och hela det enhetliga patentsystemet träder i kraft först när domstolsavtalet ratificerats av 13 länder, däribland Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Hittills (augusti 2017) har 13 länder ratificerat men bara Frankrike av de 3 nödvändiga länderna.

Domstolssystemet består av en förstainstansdomstol och en överinstans. Överinstansen finns i Luxemburg och förstainstansrätten har tre centrala avdelningar i München, London och Paris samt regionala och lokala avdelningar utspridda i flera medlemsländer. I Stockholm kommer en regional avdelning av förstainstansrätten att ligga. Avdelningen är ett samarbete mellan Sverige, Estland, Lettland och Litauen och rättegångsspråket är engelska.

Domstolarna hanterar både patent med enhetlig verkan, klassiska europeiska patent och tilläggsskydd till patent. Det är dock möjligt att undanta (opt-out) klassiska europeiska patent under en övergångsperiod av 7+7 år.

När det gäller tilläggsskydd för läkemedel och växtskyddsmedel med enhetlig verkan, kommer det även fortsättningsvis, åtminstone tills vidare, att vara nödvändigt att vända sig till de nationella patentmyndigheterna i de länder som deltar i det enhetliga systemet och ansöka om tilläggsskydd enligt de befintliga reglerna. Följden av ett sådant tilläggsskydd blir att det enhetliga patentet efter den tjugoåriga skyddstiden sönderfaller i ett antal nationella tilläggsskyddsrättigheter.

Det råder ombudstvång i domstolen. Ombuden ska vara jurister som har rätt att processa inför nationell domstol i någon medlemsstat, eller "European Patent Attorney"som har rätt att företräda part inför EPO.

Kostnaderna för det enhetliga patentet består av översättningsavgift, årsavgifter och eventuella processkostnader. Översättningsavgift och årsavgifter betalas helt och fullt till EPO.

Mer information om det enhetliga patentsystemet finns hos EPO:
Unitary Patent and Unified Patent Court