Det enhetliga patentsystemet

Observera att det enhetliga patentsystemet ännu inte har trätt i kraft. Det enhetliga patentsystemet är ett komplement till de nationella patentsystemen och det europeiska systemet. Här kan du läsa om hur det fungerar.

I och med att systemet träder i kraft kommer en europeisk patentansökan som lämnas in till EPO och som beviljas, antingen bli ett europeiskt patent enligt nuvarande form eller ett patent med enhetlig verkan, det är sökande som bestämmer. Att patentet har enhetlig verkan betyder att patentet ger ett och samma skydd med samma rättsliga konsekvenser i alla deltagande medlemsländer.

Syftet med det enhetliga patentsystemet är att skapa ett alternativ som är kompatibelt med, och samtidigt förenklar det befintliga systemet. Det blir billigare att ansöka om patent, och att försvara och ifrågasätta ett patent för en stor marknad. Patentet får bara begränsas, överlåtas, upphävas eller upphöra i alla de deltagande medlemsländerna samtidigt. Däremot är det möjligt att upplåta licens för utövande av patentet i bara någon eller några av medlemsländerna. Den europeiska patentmyndigheten (EPO) registrerar sådan information i en särskild databas.

Det enhetliga patentsystemet gör det möjligt att lättare kunna välja det patent som passar uppfinningen bäst. Du kan välja mellan nationella patent, klassiska europeiska patent och enhetliga patent.

Begäran om enhetligt patent lämnas till EPO

En europeisk patentansökan som lämnas in till EPO och som beviljas, kan alltså antingen bli ett europeiskt patent enligt nuvarande form eller ett patent med enhetlig verkan, det är sökanden som bestämmer. För att bli ett enhetligt patent måste dock patentet beviljas med samma patentkrav för alla deltagande medlemsländer och samtliga länder måste vara designerade. Begäran om att patentet ska ha enhetlig verkan måste lämnas in till EPO på samma språk som användes vid patentansökan till EPO. Det måste ske inom en månad från publiceringen av patentmeddelandet i EPO:s bulletin. Det kostar inget att begära ett enhetligt patent. Om patentet är meddelat på engelska måste patentskriften översättas till ytterligare ett annat unionsspråk. Är handläggningsspråket tyska eller franska i EPO så måste översättning lämnas på engelska. Kravet på översättningar gäller under en övergångsperiod på mellan 6 och 12 år. Översättningen har ingen rättslig verkan utan tjänar som information.

De deltagande medlemsländerna är Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Polen deltar i samarbetet men inte i domstolssystemet och därför gäller det enhetliga patentet inte där.

Gemensamt domstolssystem

Domstolssystemet inom det enhetliga patentsystemet bygger på ett avtal mellan de deltagande länderna. Hela det enhetliga patentsystemet träder i kraft först när domstolsavtalet ratificerats, det vill säga godkänts, av 13 länder, däribland Tyskland, Frankrike och efter Brexit och Storbritanniens återtagande av sin ratificering, Italien. Storbritannien har ratificerat avtalet men meddelat efter Brexit att man kommer att återta ratificeringen. Tyskland hade godkänt avtalet men författningsdomstolen i Tyskland förklarade i mars 2020 att godkännandet var ogiltigt på grund av att det tyska parlamentet inte röstade med tillräcklig majoritet. Ett politiskt beslut har på nytt tagits i Tyskland om att ratificering kan ske och de två därefter ingivna klagomålen till författningsdomstolen i Tyskland har nu avslagits. Detta innebär att det är grönt ljus för Tyskland att ratificera.  

Domstolssystemet består av en förstainstansdomstol och en överinstans. Överinstansen finns i Luxemburg och förstainstansrätten har tre centrala avdelningar i München, London och Paris samt regionala och lokala avdelningar utspridda i flera medlemsländer. I och med Brexit så kommer avdelningen i London att placeras någon annanstans. I Stockholm kommer en regional avdelning av förstainstansrätten att ligga . Avdelningen är ett samarbete mellan Sverige, Estland, Lettland och Litauen och rättegångsspråket är engelska.

Domstolarna hanterar både patent med enhetlig verkan, klassiska europeiska patent och tilläggsskydd till patent. Det är dock möjligt att undanta (opt-out) klassiska europeiska patent under en övergångsperiod på som mest 14 år.

Ansökan om tilläggsskydd och det enhetliga systemet

Möjligheten att ansöka om ett enhetligt tilläggsskydd finns ännu inte. Följden blir således att en ansökan om tilläggsskydd grundat på ett patent med enhetlig verkan även fortsättningsvis görs enligt de befintliga reglerna direkt hos de nationella patentmyndigheterna. Det enhetliga patentet kommer därmed att delas upp i ett antal nationella tilläggsskyddsrättigheter efter det att den ordinarie skyddstiden löpt ut.

Plikt att ha ombud i domstol

Om man vill ha sitt ärende prövat i domstol är det obligatoriskt att engagera ett ombud för detta. Ombuden ska vara jurister som har rätt att processa inför nationell domstol i någon medlemsstat, eller "European Patent Attorney" som har rätt att företräda part inför EPO.

Kostnaderna för det enhetliga patentet består av

  • Översättningsavgift
  • årsavgifter
  • eventuella processkostnader.

Årsavgifter betalas helt och fullt till EPO.

Mer information om det enhetliga patentsystemet finns hos EPO.

Unitary Patent and Unified Patent Court (extern webbplats)

The Unified Patent Court (UPC) (extern webbplats)