Kommunicera med PRV

Här hittar du information om hur du kan kommunicera med PRV kring ditt ärende.

Ansökningsförfarandet vid PRV är skriftligt. Korrespondensen med oss sker vanligtvis per post. Vill du ställa frågor muntligen kan du ringa upp eller be att få träffa handläggaren personligen.

Det kan också hända att handläggaren tar telefonkontakt med dig i någon fråga som lättast kan lösas per telefon.

När du besvarar ett skriftligt föreläggande måste du besvara det skriftligen.

Muntlig konferens

Du kan begära en muntlig konferens där du har möjlighet att personligen framföra enklare uppgifter för att underlätta ärendets handläggning. Vi gör en tjänsteanteckning om vad som framkommit vid konferensen.

Muntlig förhandling

Muntlig förhandling är ett mer formellt möte som sökanden har rätt till. Om du begär muntlig förhandling kommer PRV att skriftligen kalla dig till mötet, och förhandlingen protokollförs. Den muntliga förhandlingen är särskilt vanlig i invändningsärenden. Om någon part begär muntlig förhandling i ett invändningsärende skickar vi en kallelse till alla parter.

Snarare än en förhandling är detta möte en möjlighet att även muntligt redovisa det som också skriftligen finns inlämnat i ärendet. Den muntliga förhandlingen leds av en ordförande, vanligtvis en enhetschef på patentavdelningen eller en särskilt erfaren handläggare. I förhandlingen deltar också den handläggande ingenjören. Om förhandlingen berör frågor som, enligt patentavdelningens arbets- och beslutsordning, ska beslutas av en jurist deltar en sådan också i förhandlingen.

Läs mer

Sekretess