Invändning

När vi har beviljat ett patent kan andra personer invända mot det. Här förklarar vi vad det betyder.

Inom nio månader från att vi har meddelat patent kan vem som helst, utom patenthavaren själv, invända mot patentet. Invändningen ska vara skriftlig och lämnas till
PRV.

En invändning som kommer in för sent eller är ofullständig kan avvisas. I invändningsärenden gör vi en ny utvärdering av såväl tidigare bedömt som nytillkommet material. Dokument som PRV en gång redan har tagit ställning till kan därför komma att bedömas annorlunda.

Resultatet av en invändning blir antingen att patentet upphävs, att invändningen avslås eller avskrivs (patentet fortsätter att gälla) eller att patentet upprätthålls i ändrad lydelse.

En invändning kan göras på följande grunder

  • Patentet har beviljats trots att de grundläggande villkoren inte är uppfyllda: uppfinningen kan sakna nyhet, uppfinningshöjd eller industriell tillämpbarhet. Patentet kan ha beviljats någon som inte var berättigad till det.
  • Uppfinningen är inte så tydligt beskriven att en fackman kan utöva den.
  • Patentet avser sådant som inte framgick av ansökan när den först gjordes.

Har du svårt att förstå innehållet i patentskriften för att den är skriven på engelska kan du begära att den översätts till svenska.

Om du vill invända

Vill du invända mot någon annans patent ska du göra det skriftligt till oss inom invändningstiden. Invändningsskrivelsen ska ange vilken eller vilka av invändningsgrunderna du stödjer dig på. Den ska också vara undertecknad av dig själv eller ditt ombud.

Tänk på att i allmänhet är det den som påstår något som måste bevisa att det stämmer. Att bara påstå att till exempel viss information var känd vid en angiven tidpunkt räcker inte som bevis.

När någon invänder mot ditt patent

Det är PRV som prövar invändningen. Som patenthavare får du ta del av invändningen och alla handlingar som invändaren har lämnat in. Du får sedan möjlighet att skriftligen bemöta invändningen. När vi har utrett invändningsärendet och gett parterna möjlighet att framföra sin syn på saken fattar vi ett beslut i ärendet.

Det finns tre möjliga beslut

  • PRV upphäver patentet
  • PRV avslår invändningen
  • PRV upprätthåller patentet i ändrad lydelse