Upprätthåll patentskyddet

Ett patent är giltigt i högst 20 år. Gäller patentet läkemedel eller växtskyddsmedel kan du ansöka om ett så kallat tilläggsskydd. Då kan din produkt i vissa fall erhålla ytterligare skyddstid med maximalt fem år.

Patentet upphör att gälla när

  • patenttiden har gått ut
  • årsavgiften inte har betalats till PRV
  • patenthavaren själv begär att patentet ska upphöra
  • patentet upphävs efter invändning
  • patentet förklaras ogiltigt av allmän domstol, så kallad ogiltighetstalan

En patentansökan kan avslutas genom att den

  • avslås av PRV
  • avskrivs av PRV
  • återtas av sökanden som väljer att avstå från ensamrätten

Läs mer

Invändning

Ogiltighetstalan

Avslag