B7 Ändringar i en patentansökan

1 ÄNDRING AV PATENTKRAV
1.1 Allmänt om ändring av patentkrav
1.2 Begränsning av patentkrav
1.3 Utvidgning av patentkrav
1.4 Ändring av kategori
2 ÄNDRING AV BESKRIVNING
2.1 Allmänt om ändring av beskrivning
2.2 Anpassa beskrivningen efter omarbetade patentkrav
2.3 Upphävd 2015-04-01
3 MOTSVARIGHET I GRUNDHANDLINGARNA
3.1 Bedömning av motsvarighet i grundhandlingarna
3.2 Kontroll av sökandens uppgifter om motsvarighet i grundhandlingarna (kraven)
3.3 Kontroll av sökandens uppgifter om motsvarighet i grundhandlingarna (beskrivningen)
4 ÖVERSÄTTNINGEN MOTSVARAR INTE DE FÖRST INGIVNA HANDLINGARNA
5 GRUNDHANDLINGAR I FULLFÖLJD INTERNATIONELL PATENTANSÖKAN

 


1 ÄNDRING AV PATENTKRAV

1.1 Allmänt om ändring av patentkrav
2015-04-01

Regler om ändringar finns i 13 och 20 §§ PL, 19-21 §§ PK och 40 och 41 §§ PB.

1.2 Begränsning av patentkrav
Begränsning av patentkrav sker när ytterligare bestämningar om uppfinningen införs eller genom att ord eller uttryck preciseras så att det sökta skyddet får mindre omfång. En begränsning av ett självständigt krav sker vanligen genom att uppgifter hämtas från osjälvständiga krav.

En begränsning kan också ske genom att uppgifter från beskrivning och/eller ritningar tas in i kravet.

Begränsning sker också när alternativ stryks, t.ex. när ”och/eller” ersätts med ”och”.

1.3 Utvidgning av patentkrav
Utvidgning av patentkrav sker vanligen genom att bestämningar rörande uppfinningen stryks eller genom att ord och uttryck byts ut mot andra med större omfång.

Det är också utvidgning om ett alternativ läggs till. Om t ex ”svavelsyra” (i det ursprungliga kravet) ersätts med ”svavelsyra eller saltsyra” innebär det en utvidgning.

1.4 Ändring av kategori
2015-04-01

Ändring av kategori innebär att sökanden ändrar ansökningsföremålet från t.ex. förfarande till alster. Ändringar beträffande kategoritillhörighet ska kunna godtas om ett tekniskt beroende mellan ansökningsföremålen i de båda kategorierna föreligger och stöd för ändringen finns i grundhandlingarna.

2 ÄNDRING AV BESKRIVNING

2.1 Allmänt om ändring av beskrivning
(Ändrad lydelse 2008-10-01)

I beskrivning med tillhörande ritning får sökanden endast göra sådana ändringar som antingen är nödvändiga i korrigerande syfte eller är avsedda att anpassa beskrivningen till omarbetade patentkrav. Det är också tillåtet att införa hänvisning till känd teknik som framkommit under handläggningen

Ändringar och tillägg till beskrivningen får inte utformas så att patentkraven ger sken av att omfatta något som inte framgår av grundhandlingarna.

2.2 Anpassa beskrivningen efter omarbetade patentkrav
2015-04-01

Då patentkraven ändrats kan beskrivningen behöva anpassas för att undanröja bristande överensstämmelse mellan patentkrav och beskrivning (6 § PB). Exempelvis måste det undersökas om varje i beskrivningen angiven utföringsform ligger inom patentkravens skyddsomfång och om alla ändrade patentkrav har stöd i beskrivningen. Om patentkrav och beskrivning inte överensstämmer ska sökanden uppmanas att anpassa beskrivningen utan att denna ger sken av att omfatta annat än vad som framgår av patentkraven.

2.3 Upphävd 2015-04-01 

3 MOTSVARIGHET I GRUNDHANDLINGARNA

3.1 Bedömning av motsvarighet i grundhandlingarna
2015-04-01

Regler finns i 13 § PL och 19 § PK.

En införd ändring, oavsett om det gäller tillägg, utbyte eller borttagning av bestämningar, uppfyller villkoret i 13 § PL så länge som den innebär att fackmannen, med hänsyn tagen till dennes allmänna kunskaper, endast ställs inför information som är direkt och otvetydigt härledningsbar från innehållet i grundhandlingarna, explicit eller implicit.

Det som här avses med att en bestämning är implicit härledningsbar är att bestämningen är en uppenbar och otvetydig konsekvens av vad som anges explicit i grundhandlingarna. Det ska vara uppenbart för fackmannen, med hänsyn tagen till dennes allmänna kunskaper, att bestämningen måste ingå i det som beskrivs i grundhandlingarna. Däremot kan en bestämning inte sägas vara implicit härledningsbar enbart för att den är närliggande för en fackman som tar del av informationen i grundhandlingarna

3.2 Kontroll av sökandens uppgifter om motsvarighet i grundhandlingarna (kraven)
2015-04-01

PRV kan inte utan kontroll godta sökandens intyg att ändringarna har stöd i grundhandlingarna.
När sökanden har gjort ändringar i kraven ska motsvarigheten kontrolleras. I de fall sökanden detaljerat anger varifrån nya bestämningar hämtats behöver ändå en kontroll göras av att sökandens uppgifter är riktiga.
Om sökanden inte har angett vilka ändringar som gjorts i kraven och var dessa ändringar har motsvarighet i grundhandlingarna, ska sådan uppgift omgående begäras per telefon eller i ett föreläggande med avkortad frist (jfr 19 § PK).

3.3 Kontroll av sökandens uppgifter om motsvarighet i grundhandlingarna (beskrivningen)
2015-04-01

PRV kan inte utan kontroll godta sökandens intyg att ändringarna har stöd i grundhandlingarna.

När sökanden har gjort ändringar i beskrivningen ska motsvarigheten kontrolleras. I de fall sökanden detaljerat anger varifrån nya bestämningar hämtats behöver ändå en kontroll göras av att sökandens uppgifter är riktiga.

Om sökanden inte har angett vilka ändringar som gjorts i beskrivningen och var dessa ändringar har motsvarighet i grundhandlingarna, ska sådan uppgift omgående begäras per telefon eller i ett föreläggande med avkortad frist (jfr 41 § PB).

4 ÖVERSÄTTNINGEN MOTSVARAR INTE DE FÖRST INGIVNA HANDLINGARNA
(2016-09-01)

Riktlinjen tillämpas endast på patentansökningar inkomna före den 1 juli 2014.

 

Om ansökan inte är ingiven på svenska, danska eller
norska är, enligt 21 § PK i dess lydelse före den 1 juli 2014, den först
inkomna beskrivningen med tillhörande ritning och patentkrav på svenska att
anses som grundhandling i den mån innehållet har tydlig motsvarighet i
handlingar som förelåg på ingivningsdagen.

Detta innebär att en översättning som inte överensstämmer med innehållet i de
handlingar som gavs in på ingivningsdagen kan medföra en inskränkning i vad som
söks skyddat, respektive en inskränkning i beskrivningen. Om sökanden lägger
till något i översättningen som inte har motsvarighet i handlingarna på
ingivningsdagen ska tillägget inte anses utgöra del av grundhandlingen. Om
sökanden inte översätter ett ord eller en del av innehållet i handlingarna som
förelåg på ingivningsdagen är detta ord/denna del inte en del av
grundhandlingen. Uttryck som förvanskats genom felöversättningar har inte
heller motsvarighet i de handlingar som förelåg på ingivningsdagen och är
alltså inte en del av grundhandlingen.

Det är inte självklart att en ingiven översättning får ändras för att bättre
motsvara den först ingivna handlingen på främmande språk. En ändring av
översättningen som endast hänför sig till korrigeringar av skrivfel och
uppenbara översättningsfel är tillåten (jämför 40 § PB). Motsatsvis följer att
andra ändringar av översättningen inte är tillåtna. Ändring av ansökans
skyddsomfång är som vanligt tillåten om den inte strider mot 13 § PL, men
jämförelse ska då inte göras med ansökans skyddsomfång på ingivningsdagen
(handlingarna på främmande språk) utan med ansökans skyddsomfång såsom det
framgår av grundhandlingarna (på svenska). Sökanden har då inte möjlighet att
lyfta in bestämningar från patentkrav och beskrivning på främmande språk, som
inte översatts till svenska

Sökanden kan avdela en uppfinning ur ansökan endast om den framgår av
grundhandlingarna. Om ansökan befunnits oenhetlig och en del av ansökan såsom
den förelåg på ingivningsdagen inte översätts så att ansökan bara innehåller en
uppfinning, kan sökanden alltså inte avdela den oöversatta delen till en ny
ansökan. 

5 GRUNDHANDLINGAR I FULLFÖLJD INTERNATIONELL PATENTANSÖKAN
(ny lydelse 2021-04-01)

Vad som utgör grundhandling i en fullföljd internationell patentansökan framgår av 21 § PK.

För ansökningar som fullföljts före den 1 juli 2014 tillämpas dock följande:

Om en fullföljd internationell ansökan inte är ingiven på svenska är, enligt 21 § 2 stycket PK i dess lydelse före den 1 juli 2014, den översättning av beskrivningen, ritningarna och patentkraven som getts in på svenska vid fullföljden att anses som grundhandling. Om ändringar i översättningen gjorts inom fyra månader från fullföljdsfristen (dvs. inom 35 månader från ingivnings- eller prioritetsdagen, se 58 § PK) är båda handlingarna att anse som grundhandlingar.

Om beskrivning eller patentkrav helt utelämnats i översättningen som getts in inom fullföljdsfristen enligt 31 § PL, anses den internationella ansökan återkallad såvitt avser Sverige. En översättning som inkommer efter fullföljdsfristen kan då aldrig godtas, utom efter beslut enligt 72 § PL.

Om vissa delar av patentkrav eller beskrivning utelämnats i översättningen anses PCT-ansökan inte fullföljd i de utelämnade delarna. Som huvudregel är ansökan dock fullföljd i de delar som översatts och inkommit i rätt tid, även om det får till följd att ansökan är bristfällig. Sammandraget är endast teknisk information och tillmäts inte betydelse i något annat avseende. Sammandraget innefattas inte heller i ansökningens grundhandlingar enligt 21 § PK. Att sammandraget utelämnas är således inte en grund för att den internationella ansökan ovillkorligen ska anses återkallad såvitt avser Sverige, enligt 31 § 4 stycket PL.

En fullföljd PCT-ansökan vars översättning inte överensstämmer med innehållet i den internationella ansökan på ingivningsdagen måste bedömas enligt 13 § PL. Om sökanden lägger till något i översättningen som gör att patent söks på något som inte framgick av ansökan på ingivningsdagen föreligger alltså hinder mot patent. Av praktiska skäl används WIPO:s publicering av ansökan som måttstock vid tillämpning av 13 § PL.

Som huvudregel får en översättning som getts in vid fullföljd av PCT-ansökan inte ändras utöver vad som framgår av 21 § 2 stycket 1 punkten PK, dvs. efter 35 månader från ingivnings- eller prioritetsdagen. Om sökanden inte översatt ett ord eller en del av innehållet i handlingarna som förelåg på ingivningsdagen kan detta ord/denna del därför inte läggas till senare för att utgöra en del av grundhandlingen.

En ändring av översättningen som endast hänför sig till korrigeringar av skrivfel och uppenbara översättningsfel är tillåten (jämför 40 § PB). Motsatsvis följer att andra ändringar av översättningen inte är tillåtna. I fullföljda internationella ansökningar har sökanden inte möjlighet att lyfta in bestämningar från patentkrav och beskrivning från de delar av PCT-ansökan som inte översatts till svenska vid fullföljden av ansökan. 13 § PL ska alltså inte förstås så att, efter det att ansökan fullföljts och fristen enligt 21 § 2 stycket 1 punkten PK passerats, PCT-ansökans lydelse på ingivningsdagen utgör den yttersta ramen för patentkravens lydelse. Istället måste 13 § PL läsas tillsammans med 19 § 1 stycket PK så att grundhandlingarna utgör den yttre ram mot vilken ändringar i patentkraven ska bedömas.

Sökanden kan avdela en uppfinning ur ansökan endast om den framgår av de handlingar som utgör grundhandlingar. Om ansökan befunnits oenhetlig och en del av ansökan såsom den förelåg på ingivningsdagen inte översätts och ansökan därigenom bara innehåller en uppfinning, kan sökanden alltså inte avdela den oöversatta delen till en ny ansökan efter fullföljdsfristen enligt 31 § PL. Det är däremot möjligt att fullfölja en och samma PCT-ansökan genom att ge in flera patentansökningar i den nationella fasen inom den stadgade fullföljdsfristen.

Uppdaterad 2022-04-07