Anteckning om pantsättningsavtal

Här får du information om hur du pantsätter ditt patent och vad ett pantsättningsavtal är.

Du som innehavare av ett patent kan pantsätta ditt patent, alltså använda patentet som en säkerhet för en kredit. För att panten ska bli giltig måste pantsättningsavtalet registreras hos PRV genom att du skickar in en begäran om anteckning av pantsättningsavtalet hos PRV.

De patentansökningar och patent som kan pantsättas i Sverige genom registrering hos PRV är:

  • svenskt och europeiskt patent som är giltigt i Sverige
  • svensk patentansökan
  • fullföljd PCT-ansökan eller europeisk patentansökan där PRV har publicerat en översättning av patentkraven

En begäran om anteckning i patentansökningsdiariet respektive patentregistret av pantsättningsavtal ska innehålla följande:

  1. begäran om anteckning av pantsättningsavtal
  2. nummer på det patent eller den patentansökan som anteckningen berör, ansöknings- eller publiceringsnummer
  3. pantsättarens, alltså patenthavarens/sökandens, namn
  4. panthavarens, alltså kreditgivarens, namn och adress
  5. datum för pantsättningsavtalet

Patenthavaren eller panthavaren, eller ett befullmäktigat ombud, ska skriva under begäran.

Till din begäran om anteckning av pantsättningsavtal ska du skicka med en vidimerad kopia av avtalet eller av utdrag av avtalet. I det dokumentet ska pantsättningen och de rättigheter som pantsatts tydligt framgå, samt föreskriven avgift. Har du anlitat ett ombud ska även fullmakten för ombudet skickas med.

Pantsättningsavtalet ska vara skrivet på svenska, norska, danska, eller engelska. I annat fall kan PRV kräva att den som begär anteckning ska lämna in en svensk översättning av dokumentet.

Läs mer

Blanketter för patent