Avgifter och betalning - utgivningsbevis

Här hittar du samlad information om avgifter och betalning som gäller för utgivningsbevis.

Ansökningsärenden

Avgifter för myndighetsutövning, t.ex. ansöknings- och registreringsärenden samt kopior och utskrifter av allmänna handlingar, är utan moms.

Avgift enligt förordningen om avgifter i vissa tryckfrihetsärenden
Avgift enligt förordningen om avgifter i vissa tryckfrihetsärenden Avgift SEK
Ansökan om nytt utgivningsbevis för periodisk skrift. 2 300
Ansökan om ändrad titel för utgivningsbevis.
2 000
Ansökan om förnyelse av utgivningsbevis. 2 000
Anmälan om byte av ansvarig utgivare för utgivningsbevis.
600
Anmälan om ny ägare för utgivningsbevis.
600
Anmälan om ställföreträdande utgivare för utgivningsbevis.
600
Anmälan om återkallelse av utgivningsbevis, adressändring, anmälan om byte av utgivningsort samt anmälan om byte av utgivningsplan. 
0

Produkter och tjänster

Övrigt
Övrigt Avgift SEK
Kopior och utskrifter av allmän handling utan moms:
upp till 9 sidor.
10 sidor,
för varje sida därutöver.

Utan avgift
50
2
Försändelsekostnad depositionskonto. 20
Försändelsekostnad faktura. 30