Administrativ hävning

Administrativ hävning är ett sätt att häva en varumärkesregistrering via PRV istället för att ansöka om stämning direkt i Patent- och marknadsdomstolen.

Villkoret för administrativ hävning är att innehavaren inte motsätter sig den.
När PRV kungör, det vill säga publicerar, ett nytt varumärke i Svensk varumärkestidning är det bland annat för att allmänheten ska kunna invända mot registreringen. Till exempel kan någon säga sig ha tidigare inarbetad rättighet till samma varumärke.

Den som vill invända måste göra det inom tre månader från kungörandet.

Här finns mer att läsa om hur du invänder.

Om du själv har en varumärkesregistrering som du vill ta bort från varumärkesregistret kan du utan kostnad ansöka om avregistrering.

Hur du ansöker om avregistrering.

En administrativ hävning ska göra det lätt att häva till exempel varumärken som inte längre används.

  • Om innehavaren går med på ansökan eller lämnar den utan åtgärd häver PRV varumärket.
  • Om innehavaren inte vill att märket hävs meddelas den sökande om detta och kan begära att ärendet överlämnas till Patent- och marknadsdomstolen, PMD. De gör då en prövning och beslutar om varumärket ska hävas eller inte.

Blanketten för ansökan om administrativ hävning finns i vänstermenyn under "blanketter".

Ansökan om administrativ hävning

En ansökan om administrativ hävning lämnas in till PRV i minst två exemplar med tillhörande bilagor. Den ska innehålla:

  • uppgifter om parterna
  • yrkande om hävning.
  • uppgift om vilken registrering yrkandet gäller
  • skälen till yrkandet

Om hävning står i varumärkeslagen 3 kap. 1-3 §§ (extern webbplats)

Information om ansökningsavgift och hur du betalar.

Administrativ hävning, e-tjänst (extern webbplats)

Föreläggande för innehavaren

Om PRV prövar ansökan om administrativ hävning ska vi förelägga – uppmana – den som har registreringen att yttra sig inom en viss tid. Vi informerar om att ärendet kan avgöras även om innehavaren inte svarar.

Delgivning av föreläggandet

Eftersom ett beslut att häva en registrering kan få stora konsekvenser är det viktigt att innehavaren får ta del av föreläggandet. Det görs genom en delgivning som PRV skickar till innehavaren.

Den fortsatta hanteringen

Om innehavaren godkänner att varumärkesregistreringen hävs gör PRV det. Samma sak gäller om innehavaren inte motsätter sig ansökan om hävning inom en bestämd tid.

Om innehavaren motsätter sig att märket hävs för vissa varor och tjänster ska PRV bara häva registreringen för de varor och tjänster som är kvar, det vill säga delvis.

Om innehavaren inom den bestämda tiden motsätter sig ansökan – helt eller delvis – kan den sökande begära att ärendet överlämnas till Patent- och marknadsdomstolen. Om den sökande inte begär ett överlämnande inom rätt tid avskriver PRV ärendet.

Återvinning

Om PRV har hävt en registrering kan innehavaren ansöka om så kallad återvinning hos Patent- och Marknadsdomstolen. Ansökan lämnas in till PRV som prövar om den kommit in i rätt tid, det vill säga inom en månad från dagen för hävningsbeslutet.

Om den kommit in i rätt tid överlämnar PRV ärendet till PMD. Har den kommit in för sent avvisar vi den.

Invändning

Om du tycker att ett varumärke har registrerats felaktigt kan du invända mot det genom att skicka ett brev till PRV inom tre månader från kungörelsedagen.

Invändning