Överföring, bättre rätt

Om någon ansöker om att registrera ett varumärke som du tycker är ditt kan du ansöka om att PRV överför ansökan till dig.

I sådana fall krävs att du visar så kallad bättre rätt till det sökta märket än den som har ansökt. Det är hela ansökan som kan överföras, inte delar av den.

Styrka bättre rätt

För att PRV ska överföra en ansökan måste den som säger sig ha bättre rätt till varumärket kunna styrka det.

En sådan begäran kan man göra när som helst under handläggningen av en ansökan, även i Patent- och marknadsdomstolen (PMD) och i Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD).

PRV kan inte pröva en ansökan om bättre rätt i ett invändningsförfarande eftersom ansökningsprocessen är klar innan vi kungör varumärket.

  • Om någon begär överföring av en ansökan får inget göras i ärendet som kan vara negativt för den som vill ha överföringen förrän PRV:s beslut har vunnit laga kraft.
  • Om PRV beslutar att ansökan ska överföras kan den som får beslutet mot sig överklaga till PMD. Den som får ansökan överförd till sig ska betala ny ansökningsavgift.
  • Om rätten till varumärkesansökan överförs förfaller panträtten. Den nya sökande som har bättre rätt ska inte behöva belastas av någon som inte haft rätt till varumärket. 

Väcka talan i domstol

Om PRV bedömer att bättre rätt är osäker kan vi i ett brev som kallas föreläggande uppmana den som säger sig ha bättre rätt att väcka talan i allmän domstol inom en viss tid. En sådan talan väcks i den domstol på den ort där svaranden (innehavaren av märket) var folkbokförd 1 november föregående år. 

Även om vår uppmaning inte följs kan vi ändå överföra ansökan. Till exempel kan det ha kommit in uppgifter som styrker påståendet om bättre rätt efter det att vi skickade föreläggandet.

I en del fall är det tydligt att ett varumärke inte går att registrera. Då kan PRV avstå från att skicka ett föreläggande om att väcka talan i domstol för att varumärkesansökan ändå kommer att avslås.

Läs mer

Invändning