Frister och anstånd

Här informerar vi om frister och anstånd i varumärkesärenden.

Riktlinjer för frister och anstånd i varumärkesärenden antagna av PRV:s generaldirektör den 19 december 2018.

Dessa uppdaterade riktlinjer bygger på beslut av PRV:s generaldirektör den 19 februari 2001. Lydelsen är anpassad till Sveriges anslutning till Singaporekonventionen om varumärkesrätt, införandet av varumärkeslagen (2010:1877), införandet av förvaltningslagen (2017:900 samt till förändringarna i varumärkeslagen genom lag (2018:1652).

Slutdagen för en frist räknas efter den dag som genom sitt namn i veckan eller sitt tal i månaden motsvarar den från vilken tidräkningen börjas. Saknas motsvarande dag i slutmånaden, räknas den månadens sista dag som fristens slutdag.

Om beräkningen innebär att slutdagen infaller en lördag, söndag, helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, flyttas fristens sista dag till nästkommande vardag. (se lag 1930:173 om beräkning av lagstadgad tid).

Om en handling anländer via post en viss dag ska den anses vara inkommen till PRV samma dag. En handling som finns i PRV:s postlåda när den töms på morgonen en viss dag ska anses ha kommit in närmast föregående arbetsdag. (Se 22 § st 2-3 förvaltningslagen (2017:900) och tillhörande prop. 2016/17 s. 145-147).  

1. Allmänt

Enligt 9 § förvaltningslagen (2017:900) ska ett ärende där någon handläggas så enkelt, snabbt, och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. För att uppfylla kravet på snabbhet vid handläggning av varumärkesärenden kommer Patent- och registreringsverket (PRV) att behandla frågor om förelägganden och anstånd i sådana ärenden efter de riktlinjer som här anges. Riktlinjerna gäller från med den 1 april 2001 och ska tillämpas på ärenden i vilka fråga om anstånd prövas första gången, eller där föreläggande utfärdas efter detta datum.

2. Frister vid förelägganden i varumärkesansökningar

2.1 Ansökningsavgift och formalia

Om en ansökan brister i formellt avseende endast genom att ansökningsavgift inte betalats in till PRV, ska sökanden föreläggas att betala in avgiften inom fyra veckor från dagen för föreläggandet.

Om ansökningsavgift betalats in men ansökan brister vad gäller förteckning av varor och tjänster, ska sökanden föreläggas att komplettera ansökan inom åtta veckor från dagen för föreläggandet. Svarsfristen kan sättas kortare exempelvis om bristen är av lindrig art eller om ansökan helt saknar varuuppgifter eller dessa angivits endast genom hänvisning till hel klass eller liknande
.
Om en ansökan inte uppfyller förutsättningarna vad gäller fastställande av ingivningsdag, ska sökanden omedelbart föreläggas att uppfylla dessa förutsättningar inom en månad från dagen för föreläggandet. Vad det gäller sökande med hemvist utom Sverige, ska fristen vara 2 månader från dagen för föreläggandet (Se regel 5, Regulations under the Singapore Treaty on the Law of Trademarks).

Om ansökan är betald och innehåller korrekta uppgifter avseende varor och tjänster men i övrigt inte uppfyller vad som krävs enligt 2 kap 1 § varumärkeslagen (2010:1877), ska sökanden föreläggas att komplettera ansökan inom fyra veckor från dagen för föreläggandet.

Där såväl avgift saknas som brister enligt andra eller tredje stycket föreligger har den som utfärdar föreläggandet att välja – i varje enskilt fall – om separat föreläggande avseende betalning ska utfärdas, i så fall med en frist om fyra veckor enligt stycke ett, eller sökanden föreläggas att avhjälpa bristerna i ansökan enligt stycke två.
Där formella brister föreligger i en nationell varumärkesansökan, som ligger till grund för en utgående internationell ansökan enligt Madridprotokollet (s.k. basansökan), ska sökanden föreläggas att avhjälpa bristerna inom tre veckor från dagen för föreläggandet. 

2.2 Föreläggande i anledning av materiella hinder

Om ansökan uppfyller vad som föreskrivs i 2.1 prövar PRV ansökan materiellt. Om PRV vid denna prövning finner hinder för bifall till ansökan ska sökanden föreläggas att yttra sig inom tio veckor från dagen för föreläggandet. 

2.3 Kombinerat föreläggande

Om en varumärkesansökan har sådana formella brister som avses under 2.1, stycke tre, men ansökan ändå kan prövas materiellt, får PRV istället för att utfärda separata förelägganden avseende formella och materiella brister utfärda ett enda föreläggande. Sökanden föreläggs i dessa fall att inom tio veckor från dagen för föreläggandet dels avhjälpa formella brister, dels yttra sig över materiella anmärkningar.

2.4 Slutföreläggande (tidigare benämnt F 3)

PRV kan – enligt 2 kap 18 § VmL – avslå en ansökan utan ytterligare skriftväxling efter det att sökanden avgett ett yttrande. PRV kan emellertid även – för det fall ytterligare information kan förväntas påverka ärendets utgång – höra sökanden på nytt. Sökanden ska därvid föreläggas att yttra sig inom åtta veckor från dagen för föreläggandet. Om en sökande inte besvarar ett slutföreläggande ska ärendet läggas till slutlig materiell prövning. 

2.5 Frister i ärenden enligt Madridprotokollet

För utgående ansökningar och i ärenden där Sverige är designerad stat enligt Madridprotokollet gäller särskilda frister. Om en internationell utgående ansökan inte stämmer överens med basansökan/ basregistrering ska sökanden föreläggas att åtgärda bristerna. Detsamma gäller även i fall där ansökan är felaktigt ifylld. Svarstiden sätts till tre veckor från dagen för föreläggandet. Svarstiden i ett materiellt föreläggande i en registrering enligt Madridprotokollet (s.k. ”refusal” enligt Art 17.2) sätts till tolv veckor från dagen för föreläggandet. Undantagsvis kan ett andra materiellt föreläggande skickas med en svarstid om åtta veckor.

3. Frister i invändningsärenden

3.1 Underrättelse om invändningen

Innehavaren av registreringen ska så snart som möjligt underrättas om invändningen och beredas möjlighet att inom åtta veckor yttra sig över denna. I de fall där innehavaren lämnar kompletterande uppgifter ska även dessa skickas till invändaren. Det får avgöras i det enskilda fallet om ytterligare frist skall ges. 

3.1.1 Samförståndslösning

Om innehavaren och invändaren av ett registrerat varumärke begär det, så ska PRV ge parterna en frist om 6 månader för att komma överens ("cooling off"). Ytterligare en period om 6 månader kan ges om båda parterna begär det och om PRV inte anser att det finns omständigheter som tyder på att det kan vara till nackdel för tredje part. PRV kan maximalt ge frist om sammanlagt 12 månader (2 x 6 månader).

3.1.2 Verklig användning

Om innehavaren i ett invändningsärende gör gällande att det äldre varumärket inte tagits i verkligt bruk, ska invändaren föreläggas att tillhandahålla de bevis som begärs inom 2 månader. Fristen kan förlängas med en period om 2 månader. Ytterligare begäran om anstånd från invändaren ska behandlas restriktivt, se avsnitt 5.4.

3.2 Slutföreläggande

Alla parter ska genom ett s.k. slutföreläggande ges tillfälle att komplettera tidigare inlämnade uppgifter. Slutföreläggande ska ges med en svarsfrist på åtta veckor. Om något nytt tillförts ärendet efter det att slutföreläggandet besvarats, ska svarsfrist i anledning av sådan skriftväxling sättas med hänsyn till föreliggande omständigheter. 

3.3 Invändningar i Madridärenden

För invändningar i Madridärenden gäller samma svarsfrister som i nationella varumärkesärenden. 

4. Frister i ärenden betr. registrerade varumärken

(ärenden rörande ändring i varumärkesregistret samt förnyelse av varumärkesregistrering)

4.1 Ansökningsavgift saknas

Om en ansökan brister genom att ansökningsavgift inte betalats in till PRV, ska sökanden föreläggas att betala in avgiften inom fyra veckor från dagen för föreläggandet. I föreläggandet ska det upplysas om att ansökan kan komma att avskrivas om sökanden inte betalar i rätt tid. 

4.2 Föreläggande i anledning av övriga hinder

Om ansökningsavgift betalats in men ansökan i övrigt inte uppfyller vad som krävs enligt 2 kap. 1 §, ska sökanden föreläggas att komplettera ansökan inom åtta veckor från dagen för föreläggandet. Består bristen endast av att fullmakt saknas eller är ofullständig, sätts fristen till fyra veckor. 

5. Anstånd

5.1 Allmänt

Begäran om anstånd med att besvara ett föreläggande får bifallas endast om begäran framställts skriftligen och motiverats. Begäran inkommen per telefax eller e-post ska anses som skriftlig. 

5.2 Anstånd i samband med formella hinder (enligt 2.1 och 4.1)

Anstånd med att besvara denna typ av förelägganden får medges endast om särskilda skäl föreligger. Till särskilda skäl räknas bland annat svårigheter beträffande varuförteckning med hänsyn till att sökanden är bosatt i utlandet. Anstånd beviljas i sammanlagt högst åtta veckor. Anstånd med betalning medges inte.

5.3 Anstånd i samband med materiella hinder (2.2-2.4 resp. 4.2.-4.3)

Anstånd med att besvara denna typ av förelägganden ska medges endast om det finns godtagbara skäl. Exempel på sådana skäl är inledda medgivandeförhandlingar, inledd tvist i domstol eller att sökanden behöver tid för att påvisa omfattande användning/inarbetning. En anståndsperiod ska normalt avse högst 8 veckor om det inte finns godtagbara skäl att bestämma längre tid, dock längst 16 veckor. I regel meddelas endast en anståndsperiod. Om sökanden gör sannolikt att ytterligare anstånd (utöver beviljade 16 veckor) skulle föra ärendet framåt, kan fler anståndsperioder medges. Med gör sannolikt krävs dock mer än ett påstående att medgivandeförhandlingar pågår eller liknande: det ska visas att ytterligare anstånd sannolikt för ärendet framåt. Påstådda medgivandeförhandlingar ska därför styrkas med handlingar, exempelvis i form av e-postkorrespondens eller andra dokument och som visar att båda parter är inblandade. På samma sätt ska påstående om inledd tvist i domstol styrkas, exempelvis i form av bifogad stämningsansökan. Om sökanden söker ytterligare anstånd och hänvisar till arbete med inarbetningsmaterial/visad användning ska även detta styrkas, men här bör det inledningsvis räcka med att sökanden visar dokumentutkast i form av underlag för marknadsundersökningar eller liknande material. 

5.4 Anståndsbegäran av part i invändningsärende

Anstånd ges normalt med högst 20 veckor sammanlagt. Om part kan styrka att medgivandeförhandlingar pågår kan dock ytterligare anstånd medges. Finns det mer än en invändare mot samma registrering, ska begäran om anstånd bedömas restriktivt. Om anstånd enligt första stycket inte givits får anstånd med att besvara slutföreläggande ges, dock under förutsättning att särskilda skäl för sådant anstånd föreligger. Sådana särskilda skäl kan avse till exempel tvist anhängiggjord vid domstol om den rättighet som ärendet gäller eller pågående förhandlingar (påvisade genom korrespondens eller liknande).

5.5 Anstånd i ärenden enligt Madridprotokollet

Riktlinjerna i 5.1-5.4 gäller även begäran om anstånd i ärenden där Sverige är designerad stat enligt Madridprotokollet. Anstånd ges inte i utgående ansökningar där en svensk ansökan eller registrering utgör bas.

6. Undantag 

Med hänsyn till semesterperioder och helgdagar får längre frister meddelas och längre anstånd meddelas än vad som anges i avsnitten 2-5. Detta undantag omfattar inte bestämmelser enligt 2.1 styckena 1 och 5, avsnitt 2.5 stycke 2, avsnitt 4.1, avsnitt 5.2 sista meningen, samt avsnitt 5.5 stycke 2.