Ombudsändring eller nytt ombud

När du begär anteckning av ombud eller nytt ombud i en ansökan ska du bifoga en fullmakt i original.

Fullmakten visar att ombudet har rätt att företräda innehavaren. Den ska vara undertecknad av innehavarens firmatecknare och ha namnförtydligande.

Om ombudet har en generell fullmakt i PRV:s generalfullmaktsregister bör man i ansökan hänvisa till numret på generalfullmakten.

En begäran om att ta bort ett ombud för en varumärkesinnehavare kan skickas in av innehavaren, ombudet eller någon annan som har fullmakt att företräda innehavaren.

Vid ombudsändring eller nytt ombud behöver du använda båda blanketterna "Ombudsfullmakt för varumärke – Power of attorney" och "Ansökan om anteckning/förnyelse avseende registrerat varumärke".

Ändring eller borttag av ombud, e-tjänst (extern webbplats)

Blanketter för varumärke