Gå till innehållet

Officiella beteckningar

Officiella beteckningar är en samlingsterm för bland annat statsvapen, statsflaggor, mellanstatliga organisationers emblem och symboler, andra statsemblem, statliga kontroll- eller garantibeteckningar. Detsamma gäller andra beteckningar som hänsyftar på svenska staten och därigenom ger kännetecknet en officiell karaktär, hit räknas till exempel beteckningarna STATS- eller RIKS-. PRV är tillståndsmyndighet för svenska officiella beteckningar. Tillståndsprövningen kan ske både i samband med en varumärkesansökan och helt självständigt. I dessa tillståndsärenden utgör Riksarkivet remissinstans och lämnar, främst genom statsheraldikern, utlåtanden i heraldiska vapenärenden.

Ansökan om tillstånd måste du göra skriftligen till:

Patent- och registreringsverket
Box 530
826 27 Söderhamn

Det finns ingen särskild blankett du ska använda dig av men ansökningshandlingen ska innehålla följande:

  • Ditt (sökandens) namn eller firma samt adress.
  • Tydlig uppgift om den design eller kännetecken som ansökningen gäller.
  • Uppgift om de varor eller tjänster som designen eller kännetecknet ska användas till.
  • Ska du använda statsvapen i din näringsverksamhet ska skälen som du hänvisar till finnas med i din ansökan.
  • En tydlig avbildning av designen eller kännetecknet i minst tre exemplar.

En ansökan om tillstånd att använda svensk officiell beteckning är förenad med särskild avgift som ska erläggas i samband med ansökan. Aktuell avgift framgår av PRV:s avgiftslista. Om PRV begär ett utlåtande från Riksarkivet i ärendet tillkommer en ytterligare avgift. Den avgiften administreras av Riksarkivet. För Riksarkivets aktuella avgift samt mer information om statens officiella vapen och heraldik hittar du på Riksarkivets webbplats.

Gäller ditt tillstånd ett landskaps-, läns-, härads- eller jämförligt vapen eller beteckning som lätt kan förväxlas med ett sådant är det vederbörande länsstyrelse som är tillståndsgivande.

Gäller ditt tillstånd ett kommunalt vapen eller en beteckning som lätt kan förväxlas med ett sådant är det fullmäktige i vederbörande kommun, eller nämnd som kommunfullmäktige bestämmer, som lämnar tillstånd.

Länkar

Svensk Varumärkesdatabas