Krav på inskickade handlingar för design

Här läser du om de krav som vi ställer på dina inskickade handlingar i designärenden.

Det är parterna själva som ansvarar för att inskickade handlingar är undertecknade av en behörig person. PRV granskar inte om den som skrivit under en handling är behörig som firmatecknare eller genom någon form av fullmakt.

Skicka in dina handlingar med e-post. Vi vill gärna också att du skickar in bestyrkta kopior digitalt om inte original krävs. Skannade och e-postade dokument ser vi som bestyrkta kopior. Fullmakter via e-post är alltså inte godkända.

Faxinlagor ser vi inte som bestyrkta kopior eftersom kvaliteten är för dålig. Ett fax "bryter en frist" men inte mer. Du behöver därför skicka in ett original eller en bestyrkt kopia (när det räcker) efter en faxinlaga.

Handlingar som ska skickas in i original

  • Återkallelse av ansökan
  • Återkallelse av visst mönster/design i en ansökan om samregistrering
  • Handling om att sekretessen avbryts/förkortas
  • Medgivande, samexistensavtal, överlåtelse, licensavtal, intyg om övergång av design och arvsskiftesinstrument, Vi accepterar utdrag ur eventuell avtalshandling om underskrift i original eller på bestyrkt kopia finns med.
  • Stadgar (för förening, stiftelser, med mera)
  • Årsmötesprotokoll eller annan handling som visar firmateckningsrätt
  • Invändning - original i två exemplar
  • Överklagande
  • Prioritetshandling

Ansökan

Original. Om du skickar in per fax ska ansökan bekräftas med originalunderskrift. PRV ser inte en ansökan som gjord förrän du har lämnat in bildmaterial eller en modell som tydligt visar designen/mönstret.

Fullmakt

Skicka in i original eller som bestyrkt kopia. Den ska vara daterad, undertecknad och ha namnförtydligande.

Vi accepterar svar via papper, e-post eller fax.

Om vi är osäkra på om svaret verkligen kommer från den sökande eller den sökandes ombud kan vi begära in originalhandling.

Övriga handlingar

Handling som visar bolagsomvandling och fusionshandling

Det går bra att skicka in en kopia på en handling som visar bolagsomvandling och fusionshandling.

Firmaändring (namn) av samma juridiska/fysiska person

För att styrka ändringen kan du visa upp en kopia eller utskrift av till exempel ett registerutdrag på en tidigare inlämnad officiell handling.

Adressändring

Du kan skicka in din handling om adressändring via papper, e-post eller fax. Om handläggaren är tveksam till om handlingen kommer från den sökande eller dennes ombud kan vi begära in en underskrift.

Förnyelseansökan

Underskrift behövs inte. Betalningen bekräftar förnyelsen.

Anståndsbegäran

Du ska skicka in en skriftlig handling via papper, e-post eller fax.

Bildmaterialet

Designen ska synas tydligt och ge en uppfattning om hela utseendet. Läs gärna den särskilda sidan med information om kraven på bilderna.

E-post till kundsupport@prv.se