Krav på inskickade handlingar för design

Här läser du om de krav som vi ställer på dina inskickade handlingar i designärenden.

Det är parterna själva som ansvarar för att inskickade handlingar är undertecknade av en behörig person. PRV granskar inte om den som skrivit under en handling är behörig som firmatecknare eller genom någon form av fullmakt.

Skicka in dina handlingar med e-post. Vi vill gärna också att du skickar in bestyrkta kopior digitalt om inte original krävs. Skannade och e-postade dokument ser vi som bestyrkta kopior. Fullmakter via e-post är alltså inte godkända.

Faxinlagor ser vi inte som bestyrkta kopior eftersom kvaliteten är för dålig. Ett fax "bryter en frist" men inte mer. Du behöver därför skicka in ett original eller en bestyrkt kopia (när det räcker) efter en faxinlaga.

Ansökan: original. Om du skickar in per fax ska ansökan bekräftas med originalunderskrift. PRV ser inte en ansökan som gjord förrän du har lämnat in bildmaterial eller en modell som tydligt visar designen/mönstret.

Bildmaterialet: designen ska synas tydligt och ge en uppfattning om hela utseendet. Läs gärna den särskilda sidan med information om kraven på bilderna. (länk)

Fullmakt: skickas in i original eller bestyrkt kopia. Den ska vara daterad, undertecknad och ha namnförtydligande.

Vi accepterar svar via papper, e-post eller fax.

Om vi är osäkra på om svaret verkligen kommer från den sökande eller den sökandes ombud kan vi begära in originalhandling.

Återkallelse av ansökan: original eller bestyrkt kopia.

Återkallelse av visst mönster/design i en ansökan om samregistrering: original eller bestyrkt kopia.

Handling om att sekretessen avbryts/förkortas: original.

Medgivande, samexistensavtal, överlåtelse, licensavtal, intyg om övergång av design och arvsskiftesinstrument: original eller bestyrkt kopia. Vi accepterar utdrag ur eventuell avtalshandling om underskrift i original eller på bestyrkt kopia finns med.

Handling som visar bolagsomvandling och fusionshandling: kopia.

Firmaändring (namn) av samma juridiska/fysiska person: för att styrka ändringen kan du visa upp en kopia eller utskrift av till exempel ett registerutdrag på en tidigare inlämnad officiell handling.

Adressändring via papper, e-post eller fax accepteras som regel om inte PRV ifrågasätter att anmälan verkligen kommer från den sökande/innehavaren eller ett ombud. Om handläggaren är tveksam kan vi begära in underskrift.

Stadgar (för förening, stiftelser, med mera): original eller bestyrkt kopia.

Årsmötesprotokoll eller annan handling som visar firmateckningsrätt: original eller bestyrkt kopia.

Förnyelseansökan: underskrift behövs inte. Betalningen bekräftar förnyelsen.

Invändning: original i två exemplar.

Överklagande: original eller bestyrkt kopia. Observera att patent- och marknadsdomstolen kan kräva original för att pröva ärendet.

Prioritet (en handling som du skickar in för att styrka prioritet): original

Anståndsbegäran: skriftlig via papper, e-post eller fax.

E-post till kundsupport@prv.se