Mobiltelefon – många immaterialrätter

En mobiltelefon består av många olika immaterialrätter som varumärke, design, upphovsrätt och oftast flera tusen patent. Här använder vi mobiltelefonen som fördjupat exempel för att åskådliggöra syfte och användning för de olika immaterialrätterna.

Mobiltelefon    Patent Varumärke Designskydd Upphovsrätt Företagsnamn MFL FHL*
Formgivning/design på telefonen     X X X   X X
Namnet på telefonen     X     (X) X X
Namnet på företaget bakom telefonen     (X)     X X X
Logotypen på telefonen     X X X (X) X X
Typsnitt     X X X   X X
Grafisk profil     X X X   X X
Tekniska lösningar i telefonen (kan avse mycket)   X           X
Komponenter i telefonen   X           X
Tillverkningsmetoder av komponenter/telefonen X     (X)     X
Kameran i telefonen   X           X
System för att skicka/ta emot olika typer av info   X           X
Sändare/basstationer med mera   X           X
Nya användningsområden   X           X
Affärsplaner angående telefonen         (X)     X
Koncept för att sälja telefonen             X X
Datorprogram i telefonen   (X)     X   X X
Appar   (X)     X     X
Spelidé               X
Dokument om strategier         X     X

* Förkortningar:
Företagsnamn = lag om företagsnamn
FHL = lagen om företagshemligheter
MFL = marknadsföringslagen

Mobiltelefonen - En komplex produkt

De telefoner som de flesta använder idag är smartphones. Produkterna är mycket komplexa och det går att göra många andra saker än att ringa med dem. De är också datorer, kameror och nästan bara den tekniska utvecklingen, fantasin och kreativiteten hos utvecklarna sätter hinder mot vad en telefon i dag kan utföra. Även om produkten är mycket komplicerad fungerar den ändå som exempel på hur olika aspekter som finns i en smartphone kan aktualisera immaterialrätt och näraliggande rättsområden som marknadsföringsrätt och företagshemligheter.

En förenklad bild

Vart och ett av exemplen är grova förenklingar. Att det t.ex. står ett kryss i ”patentrutan” för ”kameran i telefonen” betyder bara att patent kan vara aktuellt om förutsättningarna för det är uppfyllda. Dessa förutsättningar är många och komplicerade i sig. Syftet med denna förenklade bild är att visa att många detaljer i en produkt kan vara skyddade, vilket många inte är medvetna om. I PRV-skolan kan du läsa med om de specifika förutsättningarna för att en immaterialrätt ska uppstå och vad det betyder för innehavaren och andra aktörer.

Många olika lagar kan vara tillämpliga samtidigt

Som du ser kan flera lagar vara tillämpliga samtidigt. Notera att de olika lagarna kan ge olika skydd till den som skapat den företeelse det handlar om. Olika regler gäller för de olika lagarna och ju fler lagar som kan aktualiseras samtidigt desto svårare blir analysen.

Speciella bedömningar måste göras i enskilda fall

Den analys som bör göras i konkreta fall måste ta ställning till ett antal frågeställningar innan det går att dra slutsatser om i vilken utsträckning lagarna är intressanta att ta hänsyn till.

De olika lagarna har olika styrkor och svagheter

Om flera olika lagar är aktuella kan den som är rättighetshavare eller konkurrent fundera på vilka lagar som det är värt att fokusera på.

Immaterialrätt är också viktigt för de som inte har den

Immaterialrätten är inte bara viktig för den aktör som har nya idéer eller har skapat ett vinnande koncept eller en ny typ av produkt/tjänst. Såväl som immaterialrätten kan gynna rättighetsinnehavaren så kan det vara skadligt att bryta mot andras immaterialrätter. Aktörer bör därför också ägna energi åt att analysera vilka rättigheter konkurrenterna har så att företaget inte bryter mot någon annans rättigheter. Ett immaterialrättsintrång kan vara kostsamt genom att företaget kan tvingas in i långa, komplicerade och dyra processer istället för att fokusera på att sälja de egna varorna/tjänsterna.