Nyttiggörande av forskning

Som innovationsstödjare är du en nyckelperson för framgångsrikt nyttiggörande – inte minst när det gäller att ge stöd om strategisk hantering av immateriella tillgångar.

Lärarundantaget leder till behov av innovationsstöd

Genom det lagstadgade lärarundantaget äger lärare och forskare vid lärosätena själva rätten till sina patenterbara uppfinningar. Dessutom är det sedan länge praxis vid flera lärosäten att lärarundantaget även gäller andra forskningsresultat än uppfinningar, till exempel upphovsrättsskyddade artiklar.

Vid avtal om nyttiggörande av immateriella tillgångar, t.ex. licensiering eller överlåtelse till en extern samverkanspart, är det forskaren som är avtalspart eftersom forskaren äger sitt resultat. Forskare, och även studenter, saknar ofta tillräcklig kompetens och behöver därför stöd i sitt nyttiggörande i samverkan. Du som innovationsstödjare spelar därför en nyckelroll för framgångsrikt nyttiggörande!

IVAs Research2Business

För att stärka Sveriges innovationskraft i allmänhet, och forskares förmåga att nyttiggöra forskning i synnerhet driver Kungliga ingenjörs och vetenskapsakademin, IVA, projektet Research2Business.

Projektet uppmärksammar samverkansprojekt med potential att få genomslag på marknad eller i samhället. Varje år publicerar Research2Business sin ”100-lista”, där dessa samverkansprojekt presenteras. Varje år anordnas också R2B Summit, en dag där forskare på 100-listan får möjlighet att presentera sina projekt och knyta kontakter med potentiella samverkansparter.

Genom att informera forskare på ditt lärosäte om Research2Business får du som innovationsstödjare draghjälp i att höja forskares medvetenhet om nyttiggörande och innovation. Det kan underlätta för dig att nå ut på lärosätet. De flesta forskare som söker till 100-listan behöver också ditt stöd i det specifika projektet.

PRV är partner i Research2Business. Vi bidrar genom att lyfta strategisk hantering av immateriella tillgångar som ett kriterium vid ansöknings- och urvalsprocessen för 100-listan och R2B Summit.

Tillsammans bidrar vi till mer och bättre nyttiggörande från svenska lärosäten.

Mer information om Research 2 Business (extern webbplats)

Forskare berättar om Research2Business 100-listan