Våra avdelningar

PRV har kontor i centrala Stockholm och Söderhamn. Här berättar vi mer om det arbete som bedrivs på våra avdelningar.

Patentavdelningen

Patentavdelningen handlägger nationella och internationella patentansökningar, samt utvecklar och upprätthåller patentsystemet i Sverige.

Genom internationella samarbetspartners säkerställer vi ett svenskt inflytande i den internationella utvecklingen. Avdelningens uppgift är dessutom att sprida information om patentsystemet.

Avdelningen består av 6 tekniska enheter där ca 120 handläggande patentingenjörer arbetar med handläggning av patentansökningar, samt en formaliaenhet som kontrollerar att ansökningarna är formellt korrekta. Avdelningen består även av en juristenhet och en processägare.

Design- och varumärkesavdelningen

På Design- och varumärkesavdelningen arbetar vi inom fyra verksamhetsområden. Vi ger ensamrätt till varumärken och design, beviljar utgivningsbevis för tidskrifter, så kallade periodiska skrifter och ansvarar för arbetet inom upphovsrätten. Vårt uppdrag är dessutom att erbjuda effektiva och användbara system för detta och sprida information och kunskap om olika immaterialrätter.

Marknads- och kommunikationsavdelningen

Marknads- och kommunikationsavdelningen arbetar med kunskapsspridning och information, marknadsföring av våra tjänster, försäljning, kundsupport samt med kurser och seminarier.

HR- och serviceavdelningen

HR- och serviceavdelningen arbetar med myndighetens personalfrågor, HR-specifika uppdrag och administration. På avdelningen finns även en serviceenhet för kontors- och fastighetsservice.

Med goda processer, råd och riktlinjer säkerställer vi ett aktivt och kompetent ledarskap och medarbetarskap, en kvalitativ kompetens samt en god arbetsmiljö. Vi utvecklar och stärker vårt arbetsgivarvarumärke kontinuerligt.

Allmänjuridiska avdelningen

Allmänjuridiska avdelningen arbetar med allmänjuridisk rådgivning, samordning av internationella frågor och arkivfrågor och upphovsrättsfrågor. 

Vidare arbetar vi med internationell kapacitetsutveckling inom immaterialrättsområdet och tillsynen enligt lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt. Löpande arbetar vi med remisser och arkivfrågor. Vi ansvarar också för uppgifter om herrelösa verk enligt upphovsrättsförordningen.

Avdelningen för Ekonomi och finans

Avdelningen för Ekonomi och finans arbetar med ekonomi och finansiell planering och uppföljning.

Avdelningen ansvarar för omvärldsbevakning och framtagning av strategier för att möta en omvärld i ständig utveckling. Vi är ett strategiskt stöd till Generalsekreteraren och ansvarar för att PRV har en effektiv intern kontroll.

Avdelningen arbetar även med kvalitetsfrågor med ISO-standard samt upphandling och inköp.

Avdelningen för Digitalisering och utveckling

Avdelningen för digitalisering och utveckling arbetar med verksamhetsutveckling, digitalisering, löpande IT-drift och systemutveckling.