Utöver klasslistan

Vissa varor och tjänster kan inte klassificeras med hjälp av klassrubrikerna eller klasslistan med förklaringar. Här berättar vi vad som gäller då. 

Varor

Om en vara inte kan klassificeras med hjälp av klassrubrikerna, klasslistans förklaringar eller den alfabetiska listan ska följande principer tillämpas:

 1. En färdig vara klassificeras efter sin funktion eller sitt ändamål. Om varans funktion eller ändamål inte finns bland klassrubrikerna så klassificeras varan i analogi med jämförbara varor i den alfabetiska listan. Finns inga jämförbara varor, klassificeras varan efter det material den består av eller varans användningsområde.
 2. En färdig vara med flera funktioner och ändamål, exempelvis en klockradio, kan klassificeras i enlighet med alla de klasser som motsvarar någon av dess funktioner eller ändamål. Om en vara har ett huvudsakligt ändamål ska den klassificeras i motsvarande klass. Förekommer ingen av dessa funktioner eller ändamål i någon klassrubrik tillämpas de övriga kriterier som anges under (a) ovan.
 3. Råvaror, obearbetade eller delvis bearbetade, klassificeras efter det material de består av.
 4. Varor som ska utgöra en del av annan produkt, klassificeras som huvudvaran endast om varan inte kan användas för annat ändamål. I alla andra fall gäller (a).
 5. Varor, färdigbearbetade eller inte, som tillverkas av sammansatta material, klassificeras efter det mest framträdande materialet.
 6. Förvaringsartiklar som är anpassade till den produkt de ska innehålla klassificeras som produkten.

Tjänster

Om en tjänst inte kan klassificeras med hjälp av klassrubrikerna, klasslistans förklaringar eller den alfabetiska listan så ska följande principer tillämpas.

 1. En tjänst klassificeras efter de verksamhetsgrenar som anges i tjänsteklassernas rubriker och i klasslistans förklaringar eller i analogi med jämförbara tjänster i den alfabetiska listan.
 2. Uthyrningstjänster klassificeras i samma klasser som de tjänster de uthyrda föremålen används för (exempelvis uthyrning av telefoner, klass 38). Leasingtjänster likställs med uthyrningstjänster och ska därför klassificeras på samma sätt, hyrköpsfinansiering klassificeras dock i klass 36 som en finansiell tjänst.
 3. Tjänster som avser rådgivning, information eller konsultation klassificeras principiellt i samma klasser som de tjänster som stämmer överens med innehållet av rådgivningen, informationen eller konsultationen, exempelvis transportkonsultation (klass 39), konsulttjänster avseende företagsledning (klass 35), finansiella konsultationstjänster (klass 36), skönhetskonsultation (klass 44). Rådgivningen, informationen eller konsultationen via elektroniska hjälpmedel (exempelvis telefoner, datorer) påverkar inte klassningen av dessa tjänster.
 4. I princip påverkas inte klassningen av hur en tjänst tillhandahålls. Exempelvis klassificeras finansiell rådgivning i klass 36 oavsett om rådgivningen tillhandahålls i en fysisk lokal, via telefon, online eller i en virtuell miljö. Däremot förändras klassificeringen om syftet med tjänsten eller resultatet av tjänsten påverkas av hur tjänsten tillhandahålls, vilket kan ske med vissa tjänster i virtuella miljöer. Till exempel omfattar transporttjänster i klass 39 förflyttningen av varor eller passagerare från en fysisk plats till en annan. I virtuella miljöer har dessa tjänster inte samma syfte eller resultat och därför måste de förtydligas för en tydlig klassificering, till exempel simulerade resetjänster tillhandahållna i virtuella miljöer för underhållningsändamål (klass 41).
 5. Tjänster som utförs inom ramen för franchising klassificeras principiellt i samma klass som de detaljerade tjänsterna som upplåts av en franchisegivare (t.ex. företagsrådgivning relaterad till franchising (klass 35), finansiella tjänster relaterade till franchising (klass 36), juridiska tjänster relaterade till franchising (klass 45).