Utöver klasslistan

Vissa varor och tjänster kan inte klassificeras med hjälp av klassrubrikerna eller klasslistan med förklaringar. Här berättar vi vad som gäller då. 

Varor

Om en vara inte kan klassificeras med hjälp av klassrubrikerna eller klasslistan med förklaringar gäller följande:

(A) En färdig vara klassificeras efter sin funktion eller sitt ändamål. Om varans funktion eller ändamål inte finns bland klassrubrikerna så klassificeras varan i analogi med jämförbara varor i den alfabetiska klasslistan. Finns inga jämförbara varor, klassificeras varan efter det material den består av eller varans användningsområde.

(B) En färdig vara med flera funktioner och ändamål, exempelvis en klockradio, kan klassificeras i enlighet med alla de klasser som motsvarar någon av dess funktioner eller ändamål.

(C) Råvaror, obearbetade eller delvis bearbetade, klassificeras efter det material de består av.

(D) Varor som ska utgöra en del av annan produkt, klassificeras som huvudvaran endast om varan inte kan användas för annat ändamål. I alla andra fall gäller (A).

(E) Varor, färdigbearbetade eller inte, som tillverkas av sammansatta material, klassificeras efter det mest framträdande materialet.

(F) Förvaringsartiklar som är anpassade till den produkt de ska innehålla klassificeras som produkten.

Tjänster

Om en tjänst inte kan klassificeras med hjälp av klassrubrikerna eller klasslistan med förklaringar ska följande principer tillämpas.

(A) En tjänst klassificeras efter de verksamhetsgrenar som anges i tjänsteklassernas rubriker och i klasslistans förklaringar eller i analogi med jämförbara tjänster i den alfabetiska klasslistan.

(B) Uthyrningstjänster klassificeras i samma klasser som de tjänster de uthyrda föremålen används för (exempelvis uthyrning av telefoner, klass 38). Leasingtjänster likställs med uthyrningstjänster och ska därför klassificeras på samma sätt, hyrköpsfinansiering klassificeras dock i klass 36 som en finansiell tjänst.

(C) Tjänster som avser rådgivning, information eller konsultation klassificeras principiellt i samma klasser som de tjänster som stämmer överens med innehållet av rådgivningen, informationen eller konsultationen, exempelvis transportkonsultation (klass 39), konsulttjänster avseende företagsledning (klass 35), finansiella konsultationstjänster (klass 36), skönhetskonsultation (klass 44). Rådgivningen, informationen eller konsultationen via elektroniska hjälpmedel (exempelvis telefoner, datorer) påverkar inte klassningen av dessa tjänster.

(D) Tjänster som utförs inom ramen för franchising klassificeras principiellt i samma klass som de detaljerade tjänsterna som upplåts av en franchisegivare (t.ex. företagsrådgivning relaterad till franchising (klass 35), finansiella tjänster relaterade till franchising (klass 36), juridiska tjänster relaterade till franchising (klass 45).

Uppdaterad 2022-10-17