Frågor och svar om varumärke

Här svarar vi på de vanligaste frågorna vi får om varumärke.

Här är de vanligaste frågorna vi får om varumärke. De är grupperade under rubriker för att göra det enklare för dig att hitta svar på din fråga.

Bra att veta i början

När det inte är praktiskt möjligt att använda våra e-tjänster godkänner PRV elektronisk underskrift.
Ansökningshandlingar som lämnas in till PRV ska som regel vara undertecknade. Detsamma gäller när handlingar behöver verifieras. För flera ärendetyper tillhandahåller PRV e-tjänster här på webbplatsen där elektronisk signering ingår i tjänsten. Vi vill uppmuntra våra användare att använda dessa verktyg i så stor utsträckning som möjligt. Särskilt viktigt är det att använda våra e-tjänster i ärenden där sekretess önskas. PRV kan nämligen inte garantera sekretess för handlingar som skickas med e-post.
När det inte är praktiskt möjligt att använda våra e-tjänster godtar PRV elektronisk underskrift så länge den uppfyller kraven på avancerad eller kvalificerad signering enligt eIDAS-förordningen.
I tveksamma fall, dvs. om det är osäkert om en signatur uppfyller de kraven, kommer PRV att förbehålla sig möjligheten att fråga efter handlingar underskrivna för hand.

Du kanske även behöver ett patent och ett designskydd. Ta del av skillnaderna mellan olika immaterialrätter.

Skillnaden mellan olika immaterialrätter

Information om patent

Information om design

Ett företagsnamn är namnet på ett registrerat företag som registreras av Bolagsverket. Ett varumärke ansöker man om hos PRV och det är ett kännetecken som utmärker din specifika vara eller tjänst och skiljer den från andras.

Om det redan finns ett företag med samma eller liknande namn i Sverige, med samma eller liknande verksamhet som din, kan det bli ett hinder för dig att använda eller registrera det som ett varumärke.

Varumärke är ett kännetecken man använder sig av och kan registrera för att marknadsföra och sälja sina varor och/eller tjänster. Domännamn är en adress på internet, exempelvis prv.se. Ett domännamn används för att skapa ett företags identitet på nätet.

Läs mer om domännamn

Ja. Du kan göra en sökning i Svensk Varumärkesdatabas. Du kan även kontakta vår kundsupport som kan ge dig denna information.

Gör en sökning i Svensk Varumärkesdatabas (öppnas i nytt fönster).

Fler databaser för varumärke

Varumärken är kännetecken för varor eller tjänster. Förutsatt att en slogan uppfyller de krav som ställs kan den registreras som ett varumärke.

I en varumärkesansökan ska du ange vilka varor och tjänster du vill använda varumärket för. Det går alltså inte att ansöka om att registrera en slogan generellt, utan den behöver höra ihop med specifika varor eller tjänster.

Mer information om att välja varor och tjänster för ditt varumärke

Det är helheten i märket som registreras. Generellt kan man säga att om texten i märket är särskiljande (och skulle kunna registreras enskilt) så kan den få skydd som del av helheten. Däremot inte om texten i märket endast är beskrivande för varorna/tjänsterna märket avser.

Så även texten i ett figurmärke kan skyddas av registreringen och hindra andra från att registrera liknande varumärken för samma typer av varor eller tjänster. Men om man vill att namnet, för sig självt, ska vara ett registrerat varumärke så krävs en separat ansökan om registrering av ett ordmärke.

™ Trademark, det vill säga varumärke. Symbolen används för att visa omvärlden att till exempel ett visst ord eller en viss figur används som kännetecken för en viss näringsidkare. Användning av ™ saknar rättslig betydelse i Sverige.

® Registrerat. Symbolen används för att visa att ett visst varumärke är registrerat som varumärke. Användandet saknar i sig rättslig betydelse i Sverige, men det strider mot marknadsföringslagen att använda sig av symbolen om varumärket inte är registrerat.

Eller stå som innehavare av ett registrerat varumärke?

Den som ansöker kan vara en svensk eller utländsk fysisk eller juridisk person. Juridiska personer är till exempel aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomiska föreningar, ideella föreningar och stiftelser. Även statliga organ och landsting, kommuner och kommunala organ är exempel på juridiska personer som kan ansöka om varumärke.

En bifirma, en filial eller ett så kallat konsortium är inte en egen juridisk person och kan därför inte ansöka. Något krav på att den som ansöker om varumärke ska driva näringsverksamhet finns inte.

Det är möjligt för två företag, eller privatpersoner, att gemensamt ansöka om varumärkesregistrering. Om varumärket sedan registreras kommer bägge företagen finnas antecknade som innehavare av den gemensamma registreringen.

Ansöka om varumärke i Sverige

För att skydda ett namn eller en figur som ett varumärke behöver man göra en ansökan om registrering av varumärke. Du ansöker snabbast och billigast med vår e-tjänst Svensk varumärkesansökan.

Läs mer om att ansöka om varumärke

Man behöver inte ha ett företag med organisationsnummer för att kunna ansöka om varumärkesregistrering. Det går lika bra att ansöka som privatperson. Ansöker du som privatperson behöver du inte fylla i personnummer i din varumärkesansökan, det räcker med att ange sökandens namn och adress.

Hur lång tid det tar innan du får besked beror bland annat på hur många ansökningar vi får in och arbetar med. Här på vår webbplats ger vi löpande information om hur lång tid det tar innan du får återkoppling.

Tid till besked för nyansökningar

Tid till besked för ändringar

Vår kundsupport kan svara på frågor om hur du kan registrera ett varumärke, ge allmän vägledning och göra enkla sökningar i varumärkesdatabaserna. Vi kan även tala om vilka krav som finns för att kunna registrera ett varumärke, men inte göra några bedömningar eller utredningar.

Vill du ha mer ingående rådgivning och konsultation kan du kontakta ett juridiskt ombud. För att underlätta för dig har vi tagit fram en vägledning för val av ombud för varumärke. Här kan du läsa mer om vad du ska tänka på.

Att tänka på när du väljer ombud.

Avgiften betalar du oavsett om varumärkesansökan blir godkänd eller inte, eftersom avgiften avser handläggningen av en ansökan. Avgiften beror också på hur många klasser du behöver.

Här finns information om våra avgifter för varumärke.

En varumärkesregistrering gäller i tio år. Därefter kan du ansöka om förnyelse i ytterligare tio år i taget. I princip kan ett varumärke förnyas hur många gånger som helst. Tioårsperioden räknas från och med ingivningsdatumet.

Det går bara att göra små ändringar i ett redan registrerat varumärke. Ändringarna måste då vara så obetydliga att de inte påverkar helhetsintrycket av märket. Om det är en ny logotyp med ett nytt utseende så behöver du göra en helt ny ansökan om varumärkesregistrering.

Varor och tjänster

När man ansöker om varumärke måste man beskriva vilka varor och tjänster som varumärket ska gälla för. Förutom att ange varor och tjänster ska man också uppge de klasser som de ingår i. Det finns 45 olika klasser för varumärke, där klass 1-34 innehåller varor och klass 35-45 tjänster.

Här kan du läsa mer om att välja varor och tjänster

I din varu- och tjänsteförteckning behöver du ange klassnummer samt vilka varor och/eller tjänster i respektive klass som ansökan omfattar.

Använder du vår e-tjänst kan du välja bland färdiga termer för de varor och/eller tjänster som ansökan gäller. I e-tjänsten finns bredare formuleringar (t.ex. ”Kläder” i klass 25) och även mer specifika sådana (t.ex. ”Tröjor” i samma klass). Det går bra att i en ansökan ange ”Kläder”, den omfattar i det fallet också tröjor då det är ett klädesplagg.

Notera att det inte är möjligt att utöka en inlämnad ansökan eller ett registrerat varumärke med fler klasser eller fler varor/tjänster. Det krävs i så fall en ny ansökan om registrering.

Här kan du läsa mer om att välja varor och tjänster

Varumärken i världen

Ja, EU-varumärken gäller i samtliga EU-länder, inklusive Sverige.

Din svenska varumärkesansökan gäller bara i Sverige. Vill du ha ett bredare, internationellt skydd kan du ansöka på flera sätt.

  • Vill du skydda ditt varumärke i hela EU skickar du din ansökan till EU:s immaterialrättsmyndighet EUIPO.
  • En internationell registrering av varumärke gör du hos WIPO, World Intellectual Property Organisation. Du måste dock börja med att göra en ansökan till antingen PRV eller EUIPO, eftersom det är den som din ansökan till WIPO baseras på. 
  • Om du bara vill ansöka om varumärkesskydd i ett land lämnar du din ansökan direkt till immaterialrättsmyndigheten i det landet.

Läs mer om internationellt skydd

När du redan har ett varumärke

Det har kommit till PRV:s kännedom att flera varumärkesinnehavare har fått faktura avseende förnyelse av varumärkesregistrering. PRV brukar skicka ut en påminnelse om förnyelse, men aldrig en faktura om förnyelse. Kontakta gärna PRV om du har några frågor kring förnyelse av varumärkesregistrering.

Läs mer om bluffakturor

Förnyelse av ett registrerat varumärke kan göras tidigast 6 månader innan registreringsperiodens utgång och upp till 6 månader efter periodens utgång, mot förhöjd avgift.

PRV skickar en upplysning om förnyelse, till den adress som ni senast anmält till oss, 6 månader innan registreringsperiodens utgång.

Förnyelse av ett svenskt varumärke kan göras direkt till PRV och görs enklast via vår e-tjänst.

E-tjänster för varumärke finns här.

På PRV får vi samtal från kunder som tror sig stå som ägare för ett varumärke utan att finnas med i vårt register. För att PRV ska få så bra register som möjligt är det viktigt att du som ägare förvaltar dina tillgångar regelbundet. Vid ägarbyte, hävning eller förnyelse av varumärket ska du därför anmäla det till oss.

Du kan själv hålla koll på ditt varumärke i Svensk databas. Vid förnyelse eller försäljning av ditt varumärke kan du själv uppdatera rätt namn och adress på innehavaren för varumärket i våra e-tjänster för självbetjäning inom varumärkesområdet.  

Länk till databaser 

Länk till e-tjänster

 

Överlåtelse av ett nationellt varumärke kan antingen göras med vår e-tjänst Överlåtelse av varumärke eller genom att skicka in pappersblanketten Ansökan om anteckning/förnyelse avseende registrerat varumärke och Bekräftelse av överlåtelse av varumärke med vanlig post till PRV.

Oavsett om varumärket redan är registrerat eller om det är en ansökan är det förenat med en avgift.

I vår e-tjänst Överlåtelse av varumärke ska man bifoga ett inskannat undertecknat överlåtelseavtal (se blankett för överlåtelse.)

E-tjänster för varumärke finns här.

Blanketter för varumärke finns här.

Degenererat varumärke kallas det när ett varumärke blir en del av det allmänna språket.

När ett varumärke blir en så allmän benämning för en produkt att det tappar sin särskiljningsförmåga, och därmed inte längre ses som ett kännetecken för en viss produkt säger man att varumärket har degenererat.

Ett exempel på ett degenererat varumärke är varumärket "Frigolit", som ursprungligen var en typ av plastskum som kallas expanderad polystyren (EPS). EPS uppfanns 1949 av två svenska kemister, Carl Georg Munters och Arvid G. Andersson. Idag används dock termen "frigolit" allmänt för att beskriva alla former av expanderad polystyren, och är inte längre ett exklusivt varumärke.

Ytterligare exempel på degenererade varumärken är "Post-it" (som nu används allmänt för att beskriva alla typer av självhäftande notislappar), "Asfalt" (som används för att beskriva alla typer av beläggning på vägar och trottoarer), och "Cellofan" (som används för att beskriva alla typer av transparenta och tunna filmer).

Degenererade varumärken kan skapa problem för varumärkesinnehavare, eftersom de kan förlora sin exklusiva rätt att använda och skydda varumärket om det blir allmänt känt som en allmän term. Det är därför viktigt för varumärkesinnehavare att aktivt skydda och upprätthålla sina varumärken för att förhindra att de blir degenererade.

Övrigt

Det kan finnas någon som vill hävda en tidigare rättighet till ett förväxlingsbart varumärke, eller till exempel att man har en inarbetad rättighet eller att varumärket är registrerat i ond tro.

Den som vill invända ska skicka ett brev till PRV inom tre månader från kungörelsedagen. PRV tar inte ut någon avgift för invändningen.

Invändningen ska innehålla:

1. Invändarens namn eller firma samt postadress.

2. Om invändaren är företrädd av ombud, ombudets namn och postadress.

3. Uppgift om de omständigheter som åberopas till grund för invändningen.

Invändningen ska vara undertecknad av invändaren eller hans ombud. En invändning och eventuella andra handlingar som åberopas ska ges in i två exemplar.

Vi skickar en bekräftelse på inkommen invändning med vändande post till invändaren. Det skickas även ut ett brev till innehavaren med information om att en invändning har inkommit.

Invända mot ett varumärke

Har du ytterligare frågor?

Vår kundsupport finns till för att besvara dina frågor och funderingar. Kundsupport hjälper dig även med att komma i kontakt med våra experter om så behövs. Dessutom har kundsupport ett brett kontaktnät med andra innovationsaktörer och kan tipsa dig om vart du kan vända dig för ytterligare stöd och rådgivning.
Telefon: 08-782 28 00

Kontakta kundsupport

Se gärna vår korta film om varumärke: