Invända mot varumärkesregistrering

Om du av olika skäl inte tycker att ett varumärke borde ha registrerats har du möjlighet att göra en invändning.

PRV kungör (meddelar) vilka nya varumärken som har registrerats i Svensk varumärkestidning, bland annat för att allmänheten ska kunna invända mot registreringen.

Exempel på grund för invändning

  • Varumärket kan förväxlas med en äldre rättighet
  • varumärket saknar särskiljningsförmåga
  • den som ansökt om registrering av varumärket har gjort det i ond tro. Med ond tro menas exempelvis att någon registrerat ett varumärke utan att det finns ett syfte att använda det.  

Om du vill invända mot en varumärkesregistrering ska du skicka in din invändning till PRV inom tre månader från kungörelsedagen (publiceringsdagen).

Om det kommer in en invändning mot ett varumärke får innehavaren av varumärket alltid möjlighet att bemöta innehållet i invändningen innan PRV avgör ärendet.

Om du som varumärkesinnehavare får en invändning riktad mot ditt registrerade varumärke på grund av förväxling med en tidigare registrering kan du begära att invändaren visar att denne använt (gjort verkligt bruk av) sitt registrerade varumärke.

Du kan vänta dig ett beslut inom cirka sex månader efter det att kommunikationen (korrespondensen) mellan parterna är avslutad.

Det beslut som PRV fattar kan överklagas till Patent- och marknadsdomstolen (PMD).

Invändning mot varumärkesregistrering

Hävning

Om mer än tre månader har gått från kungörelsedagen kan du inte längre invända mot varumärkesregistreringen. Då kan du istället försöka få varumärkesregistreringen hävd, antingen genom så kallad administrativ hävning hos PRV eller genom en hävningstalan i PMD.

Administrativ hävning