Verkligt bruk

Om du får en invändning mot ditt registrerade varumärke kan du begära att invändaren visar att denne gjort verkligt bruk av sitt registrerade märke.

Den tidigare registreringen kan vara ett nationellt varumärke, en internationell registrering som gäller i Sverige eller EU, eller ett EU-varumärke. Det äldre varumärket måste ha registrerats  minst fem år före det yngre varumärkets prioritetsdag. En begäran ska vara skriftlig, tydlig och ovillkorad.

Ingivna bevis ska vara tillräckligt tydliga för att den andra parten ska kunna tillvarata sin rätt och för att PRV ska kunna pröva bevisningen. PRV gör sedan en helhetsbedömning av det inlämnade materialet.

Det som ska bevisas är:

Tid

Det äldre varumärket ska ha använts inom de senaste fem åren före det yngre märkets prioritetsdag. Märket behöver inte ha använts kontinuerligt under hela perioden men inom den. Bevisningen ska vara daterad, åtminstone till viss del, inom den aktuella tidsperioden. Material som är odaterat eller som daterats utanför femårsperioden kan enbart användas som stöd för bevisning som daterats inom perioden.

Plats

Varumärket ska ha använts i det område där det skyddas, det vill säga Sverige om det är ett nationellt varumärke eller en internationell registrering som gäller här, eller Europeiska Unionen om det är ett EU-varumärke eller en internationell registrering som gäller i EU.

Varumärke

Märket ska ha använts som ett varumärke i näringsverksamhet. Exempel på bevisning som kan ges in är fakturor eller förpackningar där märket framgår, marknadsundersökningar och branschintyg.

Form

Märket ska ha använts i rätt form, det vill säga i samma form som den har registrerats. För att innehavaren ska kunna anpassa sig till marknadsföringskrav och så vidare räknas även användning i en form som enbart skiljer sig i detaljer och inte förändrar märkets särskiljande egenskaper som ”rätt form”.

Varor och tjänster

Det äldre märket ska ha använts för de varor och tjänster som registreringen gäller och som invändningen grundats på. Om invändningen endast har baserats på en del av den äldre registreringen behöver verkligt bruk bara visas för dessa varor och tjänster.

Omfattning

Varumärket ska ha använts i tillräcklig omfattning med hänsyn till de varor och tjänster som säljs samt hur det ser ut inom den aktuella branschen. Här kan innehavaren av det äldre märket visa till exempel försäljningsvolymer samt hur länge och hur ofta märket har använts.

Uppdaterad 2023-02-07