Verkligt bruk

Om du får en invändning mot ditt registrerade varumärke kan du begära att invändaren visar att denne använt (gjort verkligt bruk av) sitt registrerade märke.

Den tidigare registreringen kan vara ett nationellt varumärke, en internationell registrering som gäller i Sverige eller EU, eller ett EU-varumärke. Det äldre varumärket måste ha registrerats minst fem år före det yngre varumärkets prioritetsdag. En begäran ska vara skriftlig, tydlig och ovillkorad.

Med prioritetsdag menas dagen från vilken varumärket kan erbjuda skydd. Vanligtvis är prioritetsdagen den dagen du lämnar in din ansökan.

Ingivna bevis ska vara tillräckligt tydliga för att den andra parten ska kunna tillvarata sin rätt och för att PRV ska kunna pröva bevisningen. PRV gör sedan en helhetsbedömning av det inlämnade materialet.

Varor och tjänster

Det äldre märket ska ha använts för de varor och tjänster som registreringen gäller och som invändningen grundats på. Om invändningen endast har baserats på en del av den äldre registreringen behöver verkligt bruk bara visas för dessa varor och tjänster.

Omfattning

Varumärket ska ha använts i tillräcklig omfattning med hänsyn till de varor och tjänster som säljs samt hur det ser ut inom den aktuella branschen. Här kan innehavaren av det äldre märket visa till exempel försäljningsvolymer samt hur länge och hur ofta märket har använts.