Medling som alternativ tvistlösning

Med alternativ tvistlösning menas förfaranden där parterna i en tvist försöker nå en överenskommelse utan att använda sig av en traditionell domstolsprocess, med hjälp av ett opartiskt tredjepartsorgan.

De vanligaste förfarandena för alternativ tvistlösning är medling och skiljeförfarande. Det finns också andra metoder för alternativ tvistlösning, såsom förlikning, expertbedömning eller tidig neutral utvärdering.

Hur fungerar medling?

Medling är en av de mest kända metoderna för alternativ tvistlösning som ofta och med framgång används för att lösa tvister av olika slag. Medling utgör ett strukturerat förfarande där två eller flera parter i en konflikt på frivillig basis och med hjälp av en medlare försöker nå en samsyn om hur deras tvist ska lösas.

Tio skäl att prova medling

Medling kan vara särskilt effektivt om det övervägs i ett så tidigt skede som möjligt av en tvist.

Medling kan dock fortfarande visa sig vara den bästa lösningen när en tvist befinner sig i ett långt framskridet skede, eftersom parterna kanske föredrar att undvika att investera ytterligare resurser, tid och arbete i domstolsförfaranden eller andra kontradiktoriska förfaranden.

Detta är fallet när:

  • Två eller flera parter kommer från olika länder
  • Det finns flera konflikter mellan samma parter
  • Tvisten rör flera immateriella rättigheter (t.ex. EU-varumärken, nationella varumärken, registrerade eller oregistrerade mönster, upphovsrätt, patent etc.)
  • Tredje part (dvs. parter som inte är inblandade i den ursprungliga tvisten) är skyldig att ansluta sig till talan

Medling kan också vara lämpligt i fall där det är svårtatt verkställa ett beslut som fattats av den behöriga myndigheten.

Detta är relevant i fall där det inte finns tillräckliga tillgångar eller resurser för att verkställa ett framtida domstolsbeslut, eller där verkställighet kan behöva ske i en okänd jurisdiktion (t.ex. utanför EU).

Medling är också lämplig i fall där parternas immateriella rättigheter redan har samexisterat eller skulle kunna samexistera. Detta kan bero på att parterna i tvisten är intresserade av olika affärsområden eller territorier.

Medling är lämpligt när de känslomässiga och personliga aspekterna av en tvist kräver ett skräddarsytt och flexibelt tillvägagångssätt.

Medling kan till exempel vara värdefullt i fall som rör familjeägda företag eller tidigare affärspartners. I sådana fall kan en erfaren medlare vägleda parterna på ett icke-konfronterande sätt för att hitta lösningar som är flexibla och fördelaktiga för alla inblandade parter.

Om du är intresserad av att bevara en befintlig affärsrelation eller upprätta en ny, är medling en mycket lämplig tvistlösningsmekanism.

Konfidentialitet är en hörnsten i medlingsprocessen. Till skillnad från en rättstvist omfattas all information som är relevant för medlingen, t.ex. begäran om medling, diskussionerna mellan parterna och resultatet av medlingen, av strikt sekretess och får inte användas i domstol, skiljeförfarande eller andra formella förfaranden om inte du och den andra parten kommer överens om något annat.

 

 

Medling är en lämplig tvistlösningsmekanism för att skydda ditt rykte genom att undvika offentliga och öppna konflikter, onödiga spänningar med dina affärspartners, konkurrenter, myndigheter osv.

Medling är mer flexibelt än traditionell rättstvist när det gäller det språk som används under processen. I formella kontradiktoriska förfaranden styrs användningen av ett visst språk vanligtvis av strikta processuella regler. Vid medling kan du däremot komma överens med motparten om det gemensamma språk som ska användas under processen. Medlaren kan också vända sig till var och en av parterna på hans eller hennes eget språk.

Medlingen kan vara så tidseffektiv som du och motparten vill eftersom ni äger processen.

Medling på EU-nivå

Med EUIPO:s nya tjänst ADR, Alternative Dispute Resolution kan du använda medling som en alternativ tvistlösning vid immaterialrättsliga tvister på EU-nivå.

Läs mer om medling på EU-nivå på EUIPOS:s webbpats