Undvik att själv begå intrång

Håll dig uppdaterad om vilka ensamrätter som redan finns i din bransch. Det är nödvändigt för att du själv inte ska begå intrång av misstag.

Det är viktigt att du följer de lagar och regler som gäller i det land där du marknadsför dina tjänster.

Handel med andra länder

Sök i databaser

PRV har databaser där du kan söka efter registrerade rättigheter. Ofta behövs det fördjupade sökanalyser för att verkligen säkerställa att man inte begår intrång på internationella marknader. Flera aktörer på marknaden erbjuder tjänster, där du kan få professionell hjälp med bevakning, bransch- och konkurrentanalys. Även PRV har en sådan tjänst, PRV konsulttjänster, som du kan anlita mot betalning.

Det enhetliga patentsystemet innebär att du även bör bevaka europeiska patent med enhetlig verkan. De är alla giltiga i Sverige och sökbara i Svensk Patentdatabas, men det är det europeiska patentverket (EPO) som för register över dem (UP Register) och tillhandahåller djupare information.

PRV konsulttjänster

Vad händer om jag begår intrång?

Om du har gjort intrång behöver det inte innebära att det är straffbart eller att du ska betala skadestånd. Det beror på om du har gjort det med uppsåt, oaktsamhet eller av grov oaktsamhet. För att någon ska kunna dömas ska det föreligga grov oaktsamhet.

Har du fått ett varningsbrev?

Har du fått ett skriftligt varningsbrev om att du har gjort intrång i någons ensamrätt så bör du ta det på allvar. Brevet fungerar som en säkerhet för den som har ensamrätten och som genom brevet har informerat dig om att rättigheten finns och ägs av någon annan.

Har du gjort intrång och trots det vill fortsätta din verksamhet kan du försöka komma överens med rättighetshavaren om att du får använda ensamrätten, till exempel i form av ett licensavtal.

I många fall går det att göra upp på ett bra sätt och båda företag kan fortsätta sin verksamhet som planerat. För att nå dit krävs en första skriftväxling som är juridiskt och strategiskt genomtänkt. Om du får ett varningsbrev ska du därför alltid kontakta en sakkunnig jurist för att få stöd och hjälp. Svara inte utan att först ha fått rådgivning eftersom det kan förvärra situationen.

För varumärken förekommer det att man upprättar samexistensavtal, där parterna kommer överens om att inte störa varandra.
Exempel: Bolag A kommer bara att använda märket för marknadsföring i Tyskland, Bolag B bara för marknadsföring i Sverige.