Hjälp med varumärkesansökan

Här finns information du behöver för att göra en svensk varumärkesansökan på blankett. Tänk på att det ibland är billigare att ansöka via vår e-tjänst.

Ansökningsblankett

Använd blanketten "Ansökan om registrering av varumärke" när du ansöker om varumärkesregistrering. Du kan bara ansöka om ett varumärke per blankett.

Blanketter för varumärke

Uppgift om sökanden och eventuellt ombud

  • Om ni är flera sökande ska alla fylla i sina namn och adresser på en separat bilaga till ansökan.
  • Om du vill ange en kontaktperson ska ni göra det på blanketten.
  • Om du har ett ombud ska du ange namn och adress till ombudet på blanketten.

Varken kontaktperson eller ombud är något krav.

Val av varumärke och avbildning av märket

I ansökan anger du vilken typ av varumärke du vill söka. PRV skiljer på olika sorters märken: ordmärke, figurmärke, figurmärke innehållande ord, ljudmärke, färgmärke, utstyrselmärke (3D), hologrammärke, postionsmärke, ornamentmärke, rörelsemärke och multimediamärke.

Du ska bifoga ditt tänkta varumärke. Var noga med hur du utformar det och se till att avbilda det tydligt eftersom vi bedömer varumärket utifrån hur det ser ut i din ansökan.

OBS! När du har lämnat in din ansökan kan du inte ändra varumärket så att helhetsintrycket förändras. Om du vill ha ett nytt märke prövat måste du lämna in en ny ansökan.

Kollektiv-, kontroll- eller garantimärke?

Ska ditt märke användas som ett kollektiv-, kontroll- eller garantimärke? I så fall ska du skicka in bestämmelser som reglerar användningen för märket. 

Stadgar, protokoll och liknande

Föreningar, stiftelser och andra organisationer som inte är registrerade hos Bolagsverket ska skicka in handlingar som visar att de är levande juridiska personer, till exempel protokollsutdrag och stadgar.

Föreningar som är registrerade hos Skatteverket skriver sitt organisationsnummer i ansökan och bifogar registreringsbevis.

Prioritet

Om du har ansökt om registrering av samma märke i ett annat land kan du begära prioritet för din svenska varumärkesansökan inom sex månader från ansökningsdatumet i det tidigare landet.

Under rubriken "Särskilda upplysningar" i din ansökan ska du ange datum, land och ansökningsnummer för den tidigare ansökan.

Läs mer om prioritet under internationellt skydd

Varor och tjänster

I varumärkesansökan ska du ange:

  • vilka varor och tjänster du vill registrera ditt märke för
  • vilken eller vilka klasser dina varor eller tjänster tillhör

Skillnaden mellan att registrera varumärket i varu- eller tjänsteklass kan kort beskrivas som att:

  • Om det är namnet på en butik som ska sälja cyklar och mopeder under olika varumärken är det återförsäljartjänster för dessa varor i klass 35 som du söker skydd för.
  • Om du ska sälja cyklar och mopeder där själva varan ska bära ditt varumärke är det cyklar och mopeder i klass 12 som du söker skydd för.

Går inte att utöka i efterhand

OBS! Tänk på att du inte kan göra några ändringar som utökar innehållet i varu- eller tjänsteförteckningen efter att du lämnat in din ansökan. Däremot går det bra att både stryka varor och tjänster som inte längre är aktuella och att omformulera varu-/tjänsteförteckningen så att den blir smalare än i den ursprungliga listan.

Aktuell avgift och ditt betalningssätt

När du lämnar in en ansökan ska du också betala ansökningsavgiften. Den består av en grundavgift och en tilläggsavgift för varje klass utöver den första. Antalet varu- och tjänsteklasser i din ansökan bestämmer alltså hur hög avgiften blir. Ange i din ansökan hur du vill betala.

Avgiften betalar du för att PRV handlägger ditt ärende – inte för själva registreringen.

Handläggningen ser vi som påbörjad så fort ansökan kommer in till oss. Därför kan du inte få tillbaka ansökningsavgiften även om du skulle få avslag på att registrera ditt märke.

Avgifter och betalning

Underskrift och namnförtydligande

Din ansökan ska vara undertecknad i original av dig eller ditt ombud. När du har lämnat in ansökan till PRV blir den en offentlig handling.