Internationell varumärkesregistrering

Du kan ansöka om en internationell registrering av ditt varumärke via PRV. För att kunna göra det måste du ha lämnat in en svensk varumärkesansökan eller ha ett redan registrerat varumärke hos PRV.

Du kan ansöka om internationell registrering hos WIPO, World Intellectual Property Organization, i alla de länder och organisationer som är anslutna till det så kallade Madridprotokollet, i dagsläget över 100 länder. 

Madridprotokollet, WIPO

Madrid Monitor 

Så här fungerar det 

 • För att kunna göra en ansökan måste du ha en svensk varumärkesansökan eller registrering. 
 • Fyll i ansökningsformulär (formulär MM2) och skicka in till PRV via e-post. 

Formulär MM2 finns att ladda ner hos WIPO (extern webbplats)

 • När PRV fått din ansökan granskar vi om den uppfyller de formella kraven, till exempel att din svenska ansökans ansökningsdatum och ansökningsnummer framgår, samt om den internationella ansökans varor och tjänster stämmer överens med den svenska.  
 • Ange en giltig e-postadress till dig som ansöker och till ett ombud som företräder dig. 
 • Hittar PRV brister i din ansökan får du ett föreläggande. Ett föreläggande är ett första beslut från oss där vi listar vilka åtgärder du måste göra för att komplettera din ansökan. Din ansökan kan avskrivas om ditt svar inte kommer in i tid. 
 • När du har kompletterat din ansökan skickar PRV den vidare till WIPO. 
 • WIPO kontrollerar att din ansökan stämmer med kraven i Madridprotokollet. Det kan till exempel handla om att du angett korrekt ansökningsdatum, uppgifter angående märket, varor och tjänster och att du har betalat ansökningsavgiften. Därefter gör WIPO en internationell registrering och din ansökan skickas vidare till de länder/organisationer du har valt.  
 • Hittar WIPO en brist i din ansökan skickas ett meddelande om detta till PRV och till dig. Du ska svara på det inom tre månader. När du skickat ditt svar till PRV lämnar vi en rapport till WIPO. Något svar till PRV behöver inte skickas om det endast rör WIPO:s ansökningsavgift. Vår rapport innehåller svar på WIPO:s anmärkningar.  
 • WIPO skickar inte ut något registreringsbevis direkt till dig, däremot får du besked om vilket internationellt registreringsnummer du har fått. Det är endast när det finns hinder mot din internationella registrering som du får besked via e-post eller via ditt ombud. 
 • Din ansökan granskas av respektive lands/organisations immaterialrättsmyndighet. Har du ansökt om ett varumärke i en regional sammanslutning som till exempel EU granskas din ansökan av EUIPO.  
 • Samtliga länders immaterialrättsmyndigheter som granskat din ansökan lämnar besked till dig via WIPO:s databas Madrid Monitor. Finns hinder mot godkännande utfärdas ett provisoriskt föreläggande, som du får meddelande från WIPO om. Du måste själv eller genom ditt ombud besvara ett sådant föreläggande direkt till immaterialrättsmyndigheten. 
 • De internationella registreringarna gäller som självständiga registreringar i varje land/organisation som du har valt i din ansökan (designeringar) om dessa godkänts där. Det betyder att du kan sälja, byta, ge bort eller på annat sätt överlåta delar av dem.

  Madrid Monitor (extern webbplats)

Kopplingen till din första ansökan 

När du har fått en internationell registrering beviljad så är den registreringen kopplad till den svenska basansökan/registreringen i fem år. Med basansökan menas här den ansökan som din internationella registrering grundas på.  

Tiden räknas från den internationella registreringens datum. Det betyder att om den svenska basansökan/registreringen ändras i sin varu-/tjänsteförteckning eller upphör under dessa fem år, ändras eller upphör också den internationella registreringen i samma utsträckning.  

Avgifter

PRV tar ut en avgift för handläggningen av ansökning om internationell registrering. 

Avgifter för varumärke 

Avgiften till WIPO kan du räkna ut med hjälp av deras verktyg. I det ska du ange följande: 

 • Office of Origin: Sweden 
 • Number of classes: Antalet klasser du söker 
 • Type: New application  
 • Kryssa i om du har ordmärke (ren text), figurmärke eller annan typ av varumärke. 
 • Du ska även kryssa i de länder/organisationer du vill att WIPO skickar din internationella ansökan till.
 • Programmet räknar ut avgiften i olika delar. De flesta länder har individuella avgifter medan andra kan ha fastlagda avgifter (complementary fee).
 • Du fyller sedan i de olika delarna under rubriken Fee Calculation Sheet på blanketten MM2. 

International Registration of Marks - Fee Calculation (extern webbplats) 

Så här fyller du i WIPO:s ansökningsformulär

Detta är en guide till hur du fyller i WIPO:s ansökningsformulär MM2 och MM18, eller använd ett elektroniskt hjälpformulär Madrid Application Assistant (MAA) och skicka in till PRV. 

Ange e-postadress 

Du ska ange en giltig e-postadress till dig som ansöker (applicant) och till ditt ombud (representative) i formuläret. 

Fyll i ansökan 

För att göra en internationell ansökan fyller du i formulär MM2 och anger i vilka länder/organisationer registreringen ska gälla. Inga handskrivna formulär godtas.  

Formulär MM2 hos WIPO (extern webbplats) 

Så här fyller du i formulär MM2 (pdf 158 kB)

Vill du ansöka om registrering i USA ska du även fylla i och bifoga formulär MM18 till din internationella ansökan. Tänk på att du i detta formulär ska fylla i basansökans/registreringens nummer, datum och innehavare. Med basansökan menas här den ansökan som din internationella registrering grundas på.  

Formulär MM18 (extern webbplats) 

Så här fyller du i formulär MM18 (pdf 149 kB)

Varor och tjänster  

Ditt märke i den internationella ansökan ska se likadant ut som i din basansökan/registrering. De varor och tjänster du anger i din internationella ansökan ska också vara desamma. Du får alltså inte lägga till varor och tjänster, däremot får du ta bort. Tänk på att varor och tjänster måste anges på engelska i din internationella ansökan. 

Ändra i din registrering 

Följande formulär ska du använda om du vill ändra något i din internationella registrering: 

 • Överföra hela den internationella registreringen till ny innehavare (Transfer): MM5. 
 • Överföring av delar av den internationella registreringen till annan innehavare, till exempel vissa länder eller varor och tjänster (Partial Assignment): MM5 
 • Anmäla ändrad innehavares företagsnamn, adress m.m. (Change of Holder): MM9 
 • ör att begränsa varor och tjänster som en internationell registrering omfattar (Limitation): MM6 
 • För att återkalla registreringen för alla varor och tjänster i ett eller flera länder/organisationer (Renounciation): MM7.
 • För att återkalla registreringen i alla länder för alla eller delar av varor och tjänster (Cancellation): MM8. 

Du ansöker direkt till WIPO om dessa ändringar.