WIPO

FN-organet WIPO (World Intellectual Property Organisation) arbetar med immaterialrätt som ett medel för att stimulera innovation och kreativitet. 

WIPO arbetar inom flera olika områden, huvudsakligt fokus ligger på service, internationellt legalt ramverk, infrastruktur såsom nätverk och tekniska plattformar samt kapacitetsutveckling.

PRV representerar Sverige i ett flertal arbetsgrupper i WIPO och bedriver ett långsiktigt internationellt utvecklingsarbete inom områdena varumärken, design och patent. Tillsammans med WIPO sker till exempel ett samarbete inom teknisk standard för datautbyte, klassificeringssystem och publicering. PRV bedriver också sedan över trettio år internationellt utbildningssamarbete tillsammans med WIPO.

WIPO administrerar ett flertal internationella ansökningssystem. PCT (Patent Cooperation Treaty) är en internationell överenskommelse som förenklat innebär att du genom en enda patentansökan på ett språk får en internationell ingivningsdag. Det innebär att ansökan anses ingiven i samtliga PCT:s medlemsländer, den dagen. En PCT-ansökan leder i sig inte till något patent, utan till en nyhetsgranskning samt en preliminär bedömning av patenterbarheten. Nyhetsgranskningen och den preliminära bedömningen utförs centralt av några få patentmyndigheter med särskilt goda resurser, däribland PRV. Även på varumärkes- och designområdet finns internationella överenskommelser som WIPO administrerar. För varumärken finns det så kallade Madridprotokollet, där man med en nationell ansökan i botten kan gå via WIPO för att göra en ansökan i flera länder. Haagsystemet är det internationella registreringssystem för design som administreras av WIPO.

Här hittar du fördjupad information:

Internationellt patentskydd

Internationell varumärkesregistrering

Internationell designregistrering

www.wipo.int (extern webbplats)