Söka designregistrering utanför Sverige

Din nationella designansökan gäller bara i Sverige. Om du vill registrera din design i fler länder har du sex månader på dig från ansökningsdatumet i Sverige. Din ansökan uppfyller fortfarande nyhetskravet om du ansöker vidare inom sex månader.

Prioritet

Från den dag du första gången ansöker för en specifik design startar en så kallad prioritetstid på sex månader. Inom den tiden kan du ansöka om att registrera samma design i flera länder. Din registrering gäller då från ansökningsdagen i det första landet. Systemet med prioritet kopplar ihop ansökningar och gör att kravet om nyhet inte påverkas.

  • För att få prioritet behöver du lämna in alla dina utländska ansökningar inom sex månader från ansökningsdatumet i den svenska ansökan. I ansökningarna utomlands anger du den svenska ansökan som prioritetsgrundande genom att uppge land, ansökningsnummer och ansökningsdatum. De utländska ansökningarna anses då vara gjorda samtidigt som den svenska.
  • För att kunna begära prioritet kräver vissa länder att du skickar in en kopia av din första ansökan, ett så kallat prioritetsbevis. Det kan du beställa från PRV mot en avgift.

Exempel

Du har lämnat in en designansökan i Sverige för en stol. Nu vill du designregistrera samma stol i alla EU-länder (EUIPO), i USA och i Norge. Inom sex månader lämnar du in en ansökan till EU-myndigheten EUIPO, en ansökan till USA och en till Norge. I ansökningarna begär du prioritet från din svenska ansökan.

Alla ansökningar anses då vara gjorda samtidigt i alla länder, det vill säga den dag du lämnade in din första ansökan i Sverige.

Designregistrering i EU   

Vill du registrera din design i alla EU-länder skickar du din ansökan om registrering till EU:s immaterialrättsmyndighet EUIPO. Den gäller i alla medlemsländer upp till 25 år. Tänk på att du inte kan designregistrera reservdelar hos EUIPO.

Här kan du läsa mer om EU-design hos EUIPO (extern webbplats)

Oregistrerat designskydd i EU

Du kan få ett begränsat designskydd inom EU bara genom att offentliggöra din design. Skyddet gäller i tre år. Om du vill att det ska räcka längre och vara mer omfattande måste du ansöka om ett registrerat designskydd inom ett år från det att designen blev offentlig.

WIPO - Designregistrering i stora delar av världen  

Vill du skydda din design i många delar av världen kan du ansöka om en så kallad internationell registrering. Ansökan lämnas in till WIPO, World Intellectual Property Organization. Du anger i din ansökan i vilka länder som designen ska gälla. Du kan välja på över 90 olika länder och mellanstatliga organisationer (som EU och BeNeLux).  

Här kan du läsa mer om internationell registrering av design:

Läs mer hos WIPO (extern webbplats)

WIPO:s förteckning över immaterialrättsmyndigheter i enskilda länder (extern webbplats)