Handläggningsprocessen för design

För nyansökningar tar det just nu ca 8-10  veckor innan du får återkoppling. När din ansökan har kommit in till PRV och ansökningsavgiften är betald kan vi börja handläggningen.

Så här går det till

1. PRV tar emot ansökan

Din ansökan är en offentlig handling när du har skickat in den. Vem som helst kan ta del av uppgifterna i din ansökan, förutom bilderna om du har begärt att de ska vara hemliga.

2. Granskning

Hur lång tid det tar för PRV att lämna besked om din ansökan beror på hur många ärenden vi får in. 

Vi kontrollerar att ansökan uppfyller de krav som finns. Om vi hittar hinder mot att registrera din design får du ett föreläggande. Det är ett brev där vi meddelar vad som gör att vi inte kan registrera din design. Du åtgärdar hindren genom att svara på föreläggandet. 

Vi granskar främst att ansökan uppfyller de formella kraven så att din registrering ska bli så bra som möjligt.

Exempel på formella brister kan vara att din ansökan:

  • inte är betald
  • har bilder som inte uppfyller bildkraven
  • saknar klass

3. Kontroll av nyhets- och skillnadskravet

När du skickar in din ansökan gör PRV ingen jämförande granskning mot tidigare känd eller registrerad design.

Som sökande har du därför stort eget ansvar att undersöka om din designs helhetsutseende skiljer sig från tidigare känd eller registrerad design. Undersöker du inte det kan du riskera att göra intrång i annans skyddade design.

4. Avskrivning

Om du inte svarar på ett föreläggande inom den bestämda tiden kan PRV avskriva din ansökan. Om du rättar till bristerna och betalar en återupptagningsavgift senast två månader efter att svarstiden har gått ut kan vi ta upp handläggningen igen.

5. Beslut om registrering

Om dina bilder uppfyller bildkraven och vi inte hittar några andra hinder fattar vi beslut om att registrera din design.

6. Publicering

När PRV registrerar din design publicerar vi en kungörelse i Svensk designtidning. Vi offentliggör bilderna för designen och övriga uppgifter från ansökan. Allt finns även offentligt i Svensk Designdatabas. 

Om du har begärt att bilderna i din ansökan ska vara hemliga under en viss tid skjuter vi upp beslut om registrering och publiceringen till dess att hemligtiden har löpt ut.

Du kan förkorta hemlighållandet om du vill att vi fattar beslut om registrering tidigare. Det gör du genom att skicka ett brev med vanlig post och ange ett datum då du vill att designen blir offentlig. Du måste också skriva under brevet.  

Din design publiceras för att allmänheten ska få möjlighet att invända mot en registrering. Det kan till exempel vara någon som tycker att din design är för lik en produkt som redan finns på marknaden.

7. Invändning

PRV meddelar ny design i Svensk designtidning för att allmänheten ska ha möjlighet att invända mot en registrering.

En invändning kan komma från någon som tycker att en design är för lik en produkt som redan finns på marknaden.

Den som vill invända mot en registrering ska göra det till PRV skriftligen inom två månader från registreringsdagen, det vill säga den dag då PRV fattar beslut om registrering och publicerar ansökan i Registreringstidning för design.

Invändningen kan göra att den registrerade designen hävs, helt eller till viss del. PRV tar ställning till om invändningen är motiverad och innehavaren får alltid möjlighet att kommentera innan vi fattar ett beslut.

Läs mer om att svara på en designinvändning

Läs om hur du går till väga för att invända mot en designregistrering

8. Överklagan

Om du inte är nöjd med vårt beslut kan du överklaga det till Patent- och marknadsdomstolen, PMD.

Du ska ställa din överklagan till Patent- och marknadsdomstolen men skicka den till PRV. Vi bedömer om överklagan har kommit in i rätt tid, granskar vårt beslut och tar ställning till dina argument.

Om vi står fast vid vårt beslut går ditt överklagande vidare till PMD. Deras beslut kan i sin tur överklagas till Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD), om de godkänner prövningstillstånd.

Skicka din överklagan till:

PRV
Box 530
826 27 Söderhamn