Riktlinjer för designansökan

När du ansöker om designregistrering finns det riktlinjer du behöver följa för att få ensamrätt till designen. Här är en sammanfattning av riktlinjerna.

Designen måste vara ny och särpräglad

PRV gör ingen granskning eller bedömning om din design är ny och särpräglad. Det är ditt ansvar att ta reda på om utseendet på din produkt skiljer sig från tidigare känd eller registrerad design. Det är viktigt för att du ska undvika att göra intrång i någon annans rättighet.

Med hjälp av databaser och register kan du själv söka efter tidigare design som är registrerad. Några exempel på databaser som du kan söka i är:

DesignView

EU:s designregister, eSearch Plus

Internationella designregistreringar, Hague Express

Designen kan ha gjorts offentlig innan ansökan

Om du har offentliggjort din design innan du ansöker om registrering har du ett år på dig att lämna in en designansökan till PRV. Det kallas för nyhetsfrist.

Formgivningen av designen måste vara klar

När ansökan väl är inlämnad kan du inte ändra utseendet på designen eller lägga till ytterligare en design. Därför är det viktigt att du är klar med formgivningen av designen innan du ansöker om att få den registrerad.

Bilderna avgör vad som skyddas

Din designansökan måste innehålla bilder som tydligt visar produkten eftersom designskyddet utgår från bilderna. Det är viktigt att hela utseendet visas och det är bra att skicka in bilder från flera olika håll. Ju tydligare bildmaterial desto bättre registrering.

Exempel på bildmaterial

Designansökan är en offentlig handling

Ansökan är en offentlig handling men du kan begära att bildmaterialet hålls hemligt i sex månader. Om du vill att designen ska hållas hemlig måste du begära det i din ansökan.

Mer om hemlighållande

En formgivare är alltid en fysisk person

Om du vill att ett företag ska ansöka och stå som innehavare av en design som du har skapat behöver du överlåta rätten till företaget. Det gäller inte om det är din egen enskilda firma som är sökande.
Om du vill registrera en design som någon annan har skapat behöver du skicka in en överlåtelsehandling där det framgår att formgivaren överlåter rätten till designen till dig.

Mer om överlåtelse

Officiella beteckningar kräver tillstånd

En design får bara innehålla statssymbol, flagga eller kommunala vapen om du har särskilt tillstånd att använda dessa.

Mer om officiell beteckning

Någon annans rättighet kräver tillstånd

Om designen innehåller någon annans företagsnamn, varumärke, porträtt, efternamn, konstnärsnamn eller annat upphovsrättsligt skyddat verk måste du ha tillstånd att använda dessa.

Ska följa lagar och regler

En design får inte strida mot lag, författning, goda seder eller allmän ordning.

Krav på inskickade handlingar

Här finns en samlad lista med allt som gäller för inskickade handlingar för design.

Krav på inskickade handlingar för design