Officiell beteckning

Statsvapen, statsflaggor och kommunala vapen är exempel på officiella beteckningar. För att kunna använda officiell beteckning i ditt varumärke behöver du ha tillstånd från rätt myndighet.

Beteckningarna kan också röra andra statsemblem, statliga kontroll- eller garantibeteckningar och andra uttryck som syftar på svenska staten och därför ger kännetecknet en officiell karaktär. Hit räknas till exempel beteckningarna Stats- eller Riks-. 

Ansök om tillstånd att använda officiell beteckning 

PRV är tillståndsmyndighet för svenska officiella beteckningar. Tillståndsprövningen kan göras antingen i samband med en varumärkesansökan eller utan koppling till en varumärkesansökan. I den här sortens tillståndsärenden är Riksarkivet remissinstans och lämnar utlåtanden i heraldiska vapenärenden till PRV. Oftast görs det genom statsheraldikern. 

En ansökan om tillstånd ska göras skriftligt och skickas till: 
Patent- och registreringsverket 
Box 530 
826 27 Söderhamn 

Officiella beteckningar registreras hos WIPO

WIPOs databas är ett sökbart register över skyddade statliga emblem och beteckningar, mellanstatliga organisationer med mera:

Avgift och betalning

När du ansöker om tillstånd att använda svensk officiell beteckning ska du betala en särskild avgift enligt PRV:s avgiftslista. 

Lista med avgifter för varumärke

När vi tar in ett utlåtande från Riksarkivet tillkommer en avgift som de tar ut för sitt yttrande. Aktuella priser, mer information om statens officiella vapen och heraldik finns på Riksarkivets webbplats. 

Riksarkivets webbplats (extern webbplats) 

Frister och anstånd

Riktlinjer gällande frister och anstånd i ärenden relaterade till design (mönster), varumärke, periodisk skrift, kommunala vapen och officiella beteckningar.

Riktlinjer gällande frister och anstånd (pdf)

Officiella beteckningar i lagen

Länkar öppnas i ny flik

Läs mer om officiella beteckningar i lagen (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra beteckningar.  

Lag om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar hos Riksdagen 

Förordning om vissa officiella beteckningar hos Riksdagen 

Tillstånd som gäller andra vapen

Länkar öppnas i ny flik

Länsstyrelsen hanterar tillstånd som gäller landskaps-, läns-, eller häradsvapen och beteckningar som lätt kan förväxlas med sådana. 

Kommunfullmäktige (eller den nämnd som de utser) hanterar tillstånd för kommunala vapen eller beteckningar som lätt kan förväxlas med sådana.