Klassa varor och tjänster

I din ansökan ska du tydligt ange vilka varor och tjänster i respektive klass du vill använda varumärket för – det ligger till grund för skyddet.

Niceklassificeringen

Alla varor och tjänster är indelade i olika klasser enligt ett internationellt system, som kallas Niceklassificeringen. Systemet består av 45 klasser, klass 1-34 innehåller varor och klass 35-45 tjänster. Varuklasserna är uppdelade efter varornas användningsområden medan tjänsteklasserna delas upp i yrkeskategorier eller vad tjänsten åstadkommer.

Grundstruktur för klassificering

Klass Omfattning
1-5 Produkter från kemiindustrin och därtill hörande industrier.
6-14 Metaller och varor av metall och i vissa fall även varor som inte är av metall.
15-21 Andra tekniska produkter.
22-27 Textilier (råmaterial och produkter från därtill hörande industrier).
28 Spel, leksaker, sport- och gymnastikartiklar.
29-31 Livsmedel.
32-33 Drycker.
34 Tobak och produkter från därtill hörande industrier.
35-45 Tjänsterna delas in i elva klasser. Indelningen görs utifrån de verksamheter som tillhandahåller tjänsterna.

Klassificera - gör din avgränsning

Med hjälp av grundstrukturen ser du i vilken klass dina varor och tjänster hör hemma. Sen gäller det att du gör en avgränsning till ett eller flera specifika områden. Som hjälp finns en lista över alla klassrubriker och vad som kan ingå i dessa.

Klassrubriker med exempel (pdf 38 kB)

Klassa varor och tjänster utöver klasslistan

TMclass

TMclass är ett verktyg som hjälper dig att klassificera varor och tjänster online. Verktyget innehåller en omfattande lista av klassificeringsbegrepp.

TMclass, klassningsverktyg

Ladda ner klassböckerna som PDF - 11:e utgåvan 2020

Klassboken i alfabetisk ordning (pdf 3,22 MB) 

Klassboken i klassordning (pdf 3,22 MB) 

Utöver klassrubriker och klasslistan

Om det inte går att klassificera varan eller tjänsten med hjälp av klassrubrikerna eller klasslistan ska du läsa här för att få information om hur du ska göra.

Information om klassning av varor och tjänster utöver klasslistan

Ytterligare information

Lathund för datatermer samt för informations-, konsult- och rådgivningstjänster.

Lathund för datatermer

Från 1 januari 2014 kräver PRV preciseringar för vissa beteckningar i klassrubrikerna som en del av EUIPO:s arbete för att nå en gemensam praxis i medlemsländerna.

Mer information om ny praxis för klassning

Kontakta kundsupport

Om du inte känner dig helt säker på hur du ska klassificera dina varor och tjänster finns vår kundsupport till för att besvara dina frågor. Det är viktigt att din klassificering blir rätt från början, eftersom man inte kan lägga till fler klasser i efterhand, efter att du har gjort din ansökan.

Kontaktuppgifter till vår kundsupport