Klassa varor och tjänster

I en varumärkesansökan ska du ange vilka varor och tjänster du vill använda varumärket för – det ligger till grund för skyddet.

Du behöver också fylla i vilka klasser dina varor och tjänster tillhör.

Syftet med klassificering

Klassificeringen underlättar PRV:s handläggning när vi ska jämföra nya och äldre ansökningar.

Det är också viktigt att du är noga med att beskrivningen av varor och tjänster stämmer överens med klassindelningen.

Grundstruktur för klassificering

KlassOmfattning
1-5 Produkter från kemiindustrin och därtill hörande industrier.
6-14 Metaller och varor av metall och i vissa fall även varor som inte är av metall.
15-21 Andra tekniska produkter.
22-27 Textilier (råmaterial och produkter från därtill hörande industrier).
28 Spel, leksaker, sport- och gymnastikartiklar.
29-31 Livsmedel.
32-33 Drycker.
34 Tobak och produkter från därtill hörande industrier.
35-45 Tjänsterna delas in i elva klasser. Indelningen görs utifrån de verksamheter som tillhandahåller tjänsterna.

Niceklassificeringen

Alla varor och tjänster är indelade i olika klasser enligt ett internationellt system, som kallas Niceklassificeringen. Systemet består av 45 klasser, klass 1-34 innehåller varor och klass 35-45 tjänster. Varuklasserna är uppdelade efter varornas användningsområden medan tjänsteklasserna delas upp i yrkeskategorier eller vad tjänsten åstadkommer.

Klassificera - gör din avgränsning

Med hjälp av grundstrukturen ser du i vilken klass dina varor och tjänster hör hemma. Sen gäller det att du gör en avgränsning till ett eller flera specifika områden. Som hjälp finns en lista över alla klassrubriker och vad som kan ingå i dessa.
Klassrubriker med exempel
Klassificering - allmänna anmärkningar

Ladda ner klassböckerna som PDF - 11:e utgåvan 2019

Klassboken i alfabetisk ordning 
Klassboken i klassordning 

Utöver klassrubriker och klasslistan

Om det inte går att klassificera varan eller tjänsten med hjälp av klassrubrikerna eller klasslistan ska du läsa här för att få information om hur du ska göra.
Information om klassning av varor och tjänster utöver klasslistan

E-tjänst för varumärkesansökan

I vår e-tjänst för varumärkesansökan hittar du hjälp för din varu- och tjänsteklassning. Se steg 3.
E-tjänst för varumärkesansökan

TMClass

TMClass är ett verktyg som hjälper dig att klassificera varor och tjänster online. Verktyget innehåller en omfattande lista av klassificeringsbegrepp.
TMClass - klassningsverktyg online

Lathund för datatermer

Lathund för datatermer samt för informations-, konsult- och rådgivningstjänster.
Lathund för datatermer

Ny praxis för klassning

Med början den 1 januari 2014 kommer PRV att kräva preciseringar för vissa beteckningar i klassrubrikerna. Detta är en del av EUIPO:s arbete för att nå en gemensam praxis i medlemsländerna.
Mer information om ny praxis för klassning

Kontakta kundsupport

Om du känner dig osäker på hur du ska klassificera dina varor och tjänster finns vår kundsupport till för att besvara dina frågor.

Kontaktuppgifter kundsupport