Sekretess på PRV

Här går vi igenom vad som gäller för sekretess och tystnadsplikt på PRV – både för anställda och för dig som kund.

Tystnadsplikt

Alla som anställs på PRV skriver under en sekretessförbindelse som visar att man har informerats om vad som gäller för offentlighet och sekretess och att man är klar över sina skyldigheter att hemlighålla viss information. Alla nyanställda går dessutom en introduktionskurs där tystnadsplikt, offentlighet och sekretess ingår.

Bestämmelser om vad som ska hållas hemligt finns i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400); OSL.

Sekretess hos PRV - en översikt

För dig som kund hos PRV är det av särskild betydelse att uppgifter hålls hemliga i följande fall:

  • Obligatorisk, fullständig sekretess för patentansökningar under 18 månader från ingivningsdagen eller prioritetsdagen (om prioritet är begärd)
  • Sekretess för uppgifter om design i ansökningar om mönsterskydd under 6 månader från ingivningsdagen eller prioritetsdagen (om prioritet är begärd), om sökanden har begärt det vid inlämningstillfället
  • Sekretess gäller för uppgifter om affärs- och driftsförhållanden i ansökningar om varumärkesskydd, om en part i ärendet har begärt det och det kan antas att den som uppgiften rör lider avsevärd skada om informationen lämnas ut.
  • Absolut sekretess för konsulttjänster som gäller nyhetsgranskning och liknande undersökningar.

I övrigt gäller offentlighetsprincipen som innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter.

Ansökan om patent hos PRV

En patentansökan är hemlig hos PRV under 18 månader från ingivningsdagen eller från prioritetsdagen, om prioritet har begärts. Ansökan kan offentliggöras tidigare på sökandens begäran. Därefter blir patentansökan tillgänglig. Om en patentansökan avskrivs eller avslås innan 18-månadersperioden har löpt ut består sekretessen.

Sekretessen hävs bara om sökanden begär att patentansökan ska återupptas, om beslutet om avskrivning eller avslag överklagas eller om sökanden begär särskild förklaring om återinsättande i tidigare rättigheter, till exempel vid rättsförlust på grund av bristande betalning. På begäran av sökanden eller någon annan kan PRV besluta att uppgifter om företagshemligheter i ett patentansökningsärende ska hållas hemligt även sedan 18-månadersperioden löpt ut. För sådant förlängt hemlighållande krävs dock särskilda skäl. Ett beviljat patent blir alltid tillgängligt för allmänheten.

Patentansökningar som ska vara hemliga enligt lagen om försvarsuppfinningar förblir hemliga så länge beslutet om hemlighållande består.

Patent

Ansökan om varumärkesskydd hos PRV

Något utrymme för PRV att hemlighålla uppgifter i varumärkesansökningar har hittills inte funnits. PRV kan, på begäran av en part i ärendet, hemlighålla känslig affärs- eller driftsinformation. Det går dock inte att hemlighålla sådan information som är nödvändig för att man ska kunna bedöma registreringens giltighet eller räckvidd, till exempel vem som är sökande eller vilka klasser som varumärkesregistreringen omfattar.

Varumärke

Ansökan om designskydd hos PRV

Uppgifter i en ansökan om skydd för mönster (design) är normalt inte sekretesskyddade. För att sådana uppgifter ska kunna hållas hemliga krävs att sökanden begär det. Handlingen får inte lämnas ut förrän sökanden ger sitt samtycke, den begärda fristen har löpt ut eller efter att det gått sex månader från den dag då ansökan gjordes eller från prioritetsdagen, om prioritet har begärts. Om en designansökan, som innehåller en hemlig handling, avslås eller avskrivs innan tiden för hemlighållande löper ut får handlingen lämnas ut bara om sökanden begär att ansökan ska återupptas eller om beslut om avskrivning respektive avslag överklagas.

Design

Konsulttjänster

PRV erbjuder olika konsulttjänster inom patent-, varumärkes- och designområdena. Alla uppdrag som gäller nyhetsgranskningar och liknande undersökningar bedrivs under absolut sekretess. Alla beställningar och alla resultat är hemliga. Handlingarna lämnas aldrig ut till någon annan än uppdragsgivaren och uppdragsresultat kan inte heller åberopas som nyhetshindrande gentemot till exempel en patentansökan. För att säkerställa sekretessen när två företag inom samma teknikområde lämnar ett uppdrag till PRV finns särskilda rutiner för när uppdragen görs av en och samma tekniska handläggare.

Inga särskilda sekretessavtal mellan PRV och kunden behövs. Insänt material och modeller behålls av PRV.

Som framhållits gäller sekretess i PRV:s konsulttjänster som till exempel nyhetsgranskningar och andra undersökningar. Även i andra fall då enskilda har trätt i affärsförbindelse med PRV kan uppgifter om affärs- och driftsförhållanden hemlighållas, om det av särskild anledning kan antas att företaget skadas av att informationen lämnas ut. 

För säker elektronisk inlämning och leverans av konsulttjänster rekommenderas PRV Information Secure, PIS. För mer information, kontakta PRV konsulttjänster.

PRV konsulttjänster

Webbplats och sökningar i databaser

Sökningar på PRV:s webbplats och i databaser som till exempel Svensk Patentdatabas sker genom internettrafik utan kryptering. Användning av  webbplatsen och söktjänster sker anonymt. Den registrering av data som sker, till exempel av sökordsvarianter, används endast för interna ändamål för att göra söktjänsterna mer användarvänliga. Gallring av sökningar sker dagligen i Svensk Patentdatabas.

E-post

I viss utsträckning är det möjligt att skicka och ta emot krypterad e-post. PRV vill påminna om att när mail skickas till prv@prv.se utan kryptering står avsändaren för risken att e-post inte når PRV, till exempel om det uppstår tekniska problem vid överföringen eller att mottagning hos PRV av e-post fördröjs eller att e-post mottas av PRV i icke läsbart skick. Av den anledningen rekommenderas att ansökningar till PRV inte skickas via e-post.

Telefon

Det som sägs vid telefonkontakter med PRV om konsulttjänster sprids aldrig vidare, utom när intern kommunikation behövs för att kunden ska få bästa möjliga service. Muntliga upplysningar i ärenden som gäller myndighetsutövning – exempelvis ansökningar om patent eller varumärkes- och designskydd – ska dokumenteras med tjänsteanteckningar om uppgiften kan ha betydelse för den fortsatta handläggningen. I och med tjänsteanteckningen uppkommer en skriftlig handling. En sådan handling är hemlig eller offentlig hos PRV beroende på i vilket slags ärende uppgifterna har lämnats och vad de innehåller för information. Se under särskilda rubriker ovan.

Elektronisk ingivning

Vid elektronisk ingivning av patentansökningar via e-tjänsten Svensk Patentansökan, eller ingivning av uppdrag via PRV Information Secure, PIS, sker överföringen krypterad med Secure Sockets Layer, SSL. För dessa ansökningar fås ett elektroniskt kvitto från PRV. Detsamma gäller vid elektronisk ingivning av patentansökningar samt vid ingivning av varumärkesansökningar och ansökningar om förnyelse av varumärken direkt från vår webbplats. Kvittot är ett besked om att ansökan är mottagen. Vid elektronisk patentansökan får man även uppgift om det ansökningsnummer ärendet har tilldelats. Ansökningar om varumärkes- eller designregistrering kan lämnas in elektroniskt men måste tills vidare bekräftas med en egenhändig namnteckning på papper.