Kvalitetspolicy

PRV är myndigheten för immaterialrätt och vi arbetar med nya idéer i teknikens och utvecklingens framkant för att stärka Sveriges tillväxt och konkurrenskraft. För att PRV ska kunna behålla omvärldens förtroende ska myndigheten hålla en hög kvalitet i alla delar av verksamheten.

Detta ska ske genom:

 • att utveckla verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv och vara lyhörda i dialog med kunder och intressenter.
 • att leverera tjänster av rätt kvalitet och ge god service till kunder och intressenter.
 • att leva och verka i enlighet med värdegrunden.
 • att arbeta aktivt mot myndighetens kvalitetsmål och ständigt förbättra effektiviteten i ledningssystemet.
 • att alla medarbetare är kompetenta och engagerade i kvalitetsarbetet.

PRV:s verksamhet och ledningssystem ska uppfylla tillämpliga krav i ISO 9001 2015, samt relevant lagstiftning.

ISO 9001:2015, p 5.2.1 Patent- och registreringsverkets Kvalitetspolicy:

Kvalitetsmål

”PRV är det självklara centret i Sverige för immateriella rättigheter” och ”PRV ska främja svensk tillväxt” genom att:

 • rättssäkert, och i rätt tid, handlägga kunders ansökningar om rättsskydd för immateriell egendom,
 • tydligt och transparent tillgängliggöra registrerade idéer och uppfinningar,
 • i partnerskap med intressenter, öka förståelsen och kunskapen om immaterialrätt, och sambanden mellan innovation, immateriella tillgångar och tillväxt,
 • i nationell och internationell samverkan, stödja kunder och intressenter att orientera sig på innovationsmarknaden i Sverige, Europa och hela världen.

PRV följer upp och förbättrar

PRV ska professionellt förbättra resultat och kvalitet för kunder och intressenter genom:

 • att ange och uppnå mål, krav och serviceåtaganden för rätt kvalitet, designa funktionella processer och arbetssätt, följa upp och analysera processernas och verksamhetens utfall, bedriva löpande intern kontroll, och utifrån dessa fakta ständigt förbättra resultat och kvalitet,
 • att alltid hantera uppdragen rättssäkert i enlighet med aktuell lagstiftning,
 • att lyssna på, föra dialog och lära av kunder, intressenter, och opinion, för att skapa goda förutsättningar för kontinuerlig kvalitetsförbättring,
 • att aktivt omvärldsbevaka innovations- och tillväxtmarknaden för att kunna ligga steget före, ha beredskap för att möta förändringar, arbeta förebyggande och stödja förbättringsarbetet,
 • ett engagerat och kompetent ledarskap och medarbetarskap där vi samarbetar och utvecklas, och där var och en ansvarar för kvalitén i sitt arbete och alltid tillämpar värdegrunden,
 • att efterleva PRV:s strategi, tillämpa kvalitetspolicyn och verka i PRV:s kvalitetslednings­system, PRVision, för att uppfylla tillämpliga krav i enlighet med gällande lagstiftning, kunders och intressenters krav och behov samt SS-EN ISO 9001:2015.

PRV:s ledning ansvarar för kvalitetsledningssystemets funktion och förbättring.