Kunskapshöjande insatser för ökad förståelse om upphovsrättens innebörd (2020)

Uppdraget bestod bland annat i att skapa förståelse för upphovsrätten och hur man värnar och skapar värde med immateriella tillgångar.

Redan sedan tidigare har PRV haft ett informationsansvar för de registrerbara immaterialrätterna, men med detta regeringsuppdrag fick vi i uppdrag att informera även om upphovsrätt och hur man värnar och skapar värde i immateriella tillgångar.  Ett syfte med tillägget är att främja innovation och tillväxt.

Målen med regeringsuppdraget har varit:

  • Att offentliga aktörer, näringsliv och allmänhet bättre ska förstå innebörden av upphovsrätten, bland annat dess omfattning och dess begränsningar.
  • Att genomföra insatser för att öka offentliga aktörers, näringslivets och allmänhetens förståelse för och kunskap om upphovsrätten och upphovsrättens betydelse som ramverk och affärsmodell för skapande och innovation.
  • Att utreda olika insatser som kan underlätta för konsumenter och andra användare att lagligt ta del av digitalt tillgängligt material så som film, böcker och musik, med rättighetshavarnas samtycke.
  • Att genomföra insatser för att motverka piratkopiering. Genom informations-  och kunskapshöjande insatser ökar företagens  medvetenhet kring piratkopiering. Främst små och medelstora företag ska uppmärksammas på hur de kan motverka varumärkesintrång.
  • Att genomföra insatser för att öka allmänhetens medvetenhet om piratkopieringens baksidor och minska efterfrågan på piratkopierade produkter ska också genomföras.