Återkalla ansökan

Om du inte längre vill gå vidare med din ansökan eller om utsikterna till patent verkar små, kan du återkalla ansökan.

När en ansökan återkallas avslutas handläggningen. Om du vill att ansökan ska förbli hemlig är det viktigt att du återkallar ansökan i god tid innan 18 månader har passerat från att ansökan gavs in eller från eventuellt prioritetsdatum. Då förblir ansökan hemlig. Observera att avgifter som har betalats in med anledning av ansökan inte kommer att återbetalas.

Huvudregeln är att en begäran om återkallelse ska vara skriftlig och undertecknad av dig som sökande eller ditt ombud. PRV godkänner såväl analoga som avancerade eller kvalificerade elektroniska signaturer.