Lagar, regler och riktlinjer

Patentlagen och patentkungörelsen finns på riksdagens webbplats.

Patentlagen 

Patentlagen innehåller bland annat allmänna bestämmelser och grundläggande krav för patentering av uppfinningar. Riksdagen fattar beslut om att utfärda, upphäva och ändra nationella lagar.
Patentlagen

Patentlagen på engelska, WIPO (extern webbplats)

Patentkungörelsen

Patentkungörelsen innehåller bland annat detaljerade bestämmelser om hur en patentansökan ska handläggas, patentansökningsdiariet, patentregistret och avgifter i patentärenden. Regeringen fattar beslut om att utfärda, upphäva och ändra kungörelser.

Patentkungörelsen

Förordningen om PRV som PCT-myndighet

Förordning om PRV som PCT-myndighet

Patentbestämmelserna

Patentbestämmelserna innehåller bland annat mer detaljerade bestämmelser om

  • innehållet i och utformningen av en patentansökan
  • svarsfrister och anstånd

PRV fattar beslut om utfärdande, upphävande och ändring av patentbestämmelser. De publiceras i Patent- och registreringsverkets författningssamling (PRVFS).

Patentbestämmelserna

Patent- och registreringsverkets författningssamling (PRVFS)

I översikten över PRVFS kan du länka dig vidare till pdf-filer över enskilda författningar som PRV har publicerat dem. Föreskrifter om patent är numrerade i en P-serie.
Patent- och registreringsverkets författningssamling

Här kan du gå direkt till PRV:s patentbestämmelser
1997:1, P:32

Ändringar i

1997:3, P:34

1998:4, P:38

1999:3, P:41

2000:7, P:43

2003:4, P:55

2005:1, P:57

2006:3, P:60

2007:2, P:63

2007:4, P:65 

2014:1. P:96 

2015:3, P:103

Riktlinjer

Patentavdelningens riktlinjer innehåller bestämmelser för intern policy och gränsdragning där författningarna öppnar för olika bedömningar vid handläggningen. Patentavdelningen fattar beslut om utfärdande, upphävande och ändring av riktlinjer. För ytterligare upplysningar, kontakta juristfunktionen. 

Riktlinjer för patentärenden

Ytterligare författningar

Ytterligare författningar om patent

Kontaktpersoner

Marie Eriksson, juristchef
Birgitta Holmberg-Roth, jurist
Heléne Ottosson, jurist
Bengt Staffas, jurist
Veronica Lindstrand, jurist

PRV:s författningssamling